projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: SHARED CULTURE
 • Koristnik: Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper - Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria
 • Partner:
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Regione del Veneto - Unità complessa progetti strategici e politiche comunitarie
  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
  Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper
  Università Ca' Foscari Venezia - Centro Interdipartimentale IDEAS
  Università degli studi di Udine - Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali

 • Opis:
  Strateški projekt SHARED CULTURE, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, se bo ukvarjal z valorizacijo in promocijo skupne kulturne dediščine slovensko-italijanskega čezmejnega območja, izhajajoče iz skupne zgodovinske dediščine vplivov Beneške republike, ki nedvomno predstavljajo pomemben del tudi slovenske nacionalne kulturne identitete.

  S sodelovanjem Univerze v Benetkah, Univerze v Vidmu, Dežele Veneto,  Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Mestne občine Koper in Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper,  bo v okviru projekta SHARED CULTURE raziskana, strokovno obnovljena in javnosti predstavljena palača Baseggio - Borilnica v starem mestnem jedru Kopra.
  Raziskave in ustrezne predstavitve bodo potekale tudi na ozemlju Dežele Veneto, s poudarkom na arheoloških najdiščih »Altino« in »Concordia Sagittaria« in Furlanije.

  Eden glavnih ciljev projekta je tudi ustanovitev Meduniverzitetnega centra za Beneško zgodovino in kulturno dediščino, ki bo imel sedež v obnovljeni palači Baseggio - Borilnici. Področje njegovega delovanja bo preučevanje, prezentiranje ter s pomočjo sodobne informacijske tehnologije dokumentiranje in s tem ohranjanje snovne ter nesnovne kulturne dediščine. Obravnavane teme bodo segale na področja zgodovine institucij, družbe in ekonomije do kulture, jezika, umetnosti in arhitekture beneškega obdobja.
  Sodelavci Univerze v Benetkah in Univerze v Vidmu v sodelovanju s kolegi Univerze na Primorskem bodo v okviru projekta izpeljali izbor, nabor in digitalizacijo zgodovinskih gradiv za potrebe Meduniverzitetnega centra.

  V okviru projekta bodo pridobljeni znanstveni in strokovni rezultati javnosti predstavljeni na različnih znanstvenih in poljudnih dogodkih.

 • Spletna stran projekta: http://-

 • Datum pričetka projekta: oktober 2009
 • Datum konca projekta: december 2014
 • Odobreni strošek: 2.957.533,29
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Rovigo, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017