projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: JEZIK-LINGUA: Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja.

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: JEZIK-LINGUA
 • Koristnik: Ciljno začasno združenje - Associazione temporanea di scopo "JEZIK-LINGUA"
 • Partner:
  Università Ca' Foscari Venezia
  Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana - Unione Italiana - Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti - Italijanska Unija
  Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti
  Centro italiano di promozione, cultura, formazione e sviluppo - Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno središče "Carlo Combi"
  Osrednja knjižnica - Biblioteca centrale "Srečko Vilhar"
  Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper
  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije - Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici
  Università degli studi di Udine - Centro internazionale sul plurilinguismo
  Consorzio universitario del Friuli
  Centro studi Jacques Maritain
  Dipartimento di letterature straniere, comparatistica e studi culturali - Università degli studi di Trieste

 • Opis:
  Strateški projekt JEZIKLINGUA nadaljuje pred leti vzpostavljeno sodelovanje med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji na področju ovrednotenja skupne kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je: vzpostavitev multimedijskega centra za promocijo in širitev slovenskega jezika in kulture v Italiji, priprava institucionalnih in strukturnih temeljev za odprtje prve italijanske knjigarne v Sloveniji, organizacija različnih jezikovnih aktivnosti, in sicer: brezplačni italijansko-slovenski splošni jezikovni tečaji za vso populacijo ter specialistični tečaji za različne ustanove in javne organizacije. Tečaji so namenjeni poglobitvi uporabnega znanja italijanščine in slovenščine kot večinskega oz. manjšinskega jezika na programskem območju. Šole različnih smeri in stopenj želimo vključiti tudi v ciljne didaktične aktivnosti na področju izobraževanja, ki so namenjene vzpostavitvi mrež trajnega sodelovanja. Predvidene so tudi znanstvene raziskave, vezane na vse projektne faze, ki bodo omogočile vzpostavitev privlačne komunikacijske strategije, ki bo pritegnila k študiju obeh jezikov. Skupno kulturno dediščino želimo ovrednotiti tudi s ponovnim odkritjem za naš teritorij pomembnih avtorjev, s tiskom in ponatisom knjig ter ovrednotenjem dragocenih knjižnih fondov.

  Glavni učinki in pričakovani rezultati projekta JEZIKLINGUA so naslednji:

  1. Multimedijski center za spodbujanje in širjenje slovenskega jezika in kulture v Italiji; rezultati: širjenje slovenskega jezika in kulture v Italiji (predvideno 6000 obiskovalcev v centru v treh letih in 200.000 stikov na spletni strani v treh letih), ciljne skupine: prebivalstvo upravičenega območja in ostali, pripadniki slovenske manjšine v Italiji, študenti, ustanove za usposabljanje, izobraževanje, raziskave ter kulturne in izobraževalne ustanove.

  2. "Info-knjiga" (prvotno) nato prva italijanska knjigarna v Sloveniji; rezultati: širitev italijanskega jezika in kulture v Sloveniji (predvideno 6.000 obiskovalcev Info-knjige v treh letih in 200.000 stikov na spletni strani v treh letih), ciljne skupine: prebivalstvo upravičenega območja in ostali, pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji, študenti, ustanove za usposabljanje, izobraževanje, raziskave ter kulturne in izobraževalne ustanove.

  3. 100 jezikovnih storitev med Italijo in Slovenijo; rezultati: povečano poznavanje jezika in kulture sosednje države na različnih področjih javnega življenja ter v Sloveniji: slovenski javni uslužbenci, ki so se naučili italijanskega jezika ter izboljšali svoje znanaje jezika, državljani so obveščeni o uporabi in izvajanju dvojezičnosti v Sloveniji in o italijanskih institucijah manjšine v Sloveniji; v Italiji: družine, ki so sprejele načela večjezičnega izobraževanja ter so prejele podporo pri njegovi uporabi, enojezični operaterji so obveščeni o tem, kako optimizirati delo z družinami, slovensko govoreči otroci, ki so izboljšali svoje znanje italijanskega jezika, slovensko govoreči odrasli, ki so obogatili znanje jezika v različnih sektorjih in izboljšali funkcionalno pismenost, ne slovensko govoreči italijanski državljani, ki so se naučili jezika manjšine, ki je istočasno jezik sosednje države; ciljne skupine: javni uslužbenci in zasebniki, mladoletniki in odrasli prebivalci programskega območja.

  4. 2 publikaciji o znamenitih avtorjev, 1 objava rekov v istrsko-beneškem narečju, publikacija z delovnim zvezkom o furlanski prazgodovini, 1 publikacija o vrednotenju istro-beneške dediščene, 12 prevodov avtorjev obeh narodnih manjšin, ohranjenje in ponovno vrednotenje knjižnih fondov v Sloveniji (približno 15.000 zvezkov), ohranjenje in ponatis slovenskih publikacij v Italiji (delo: Slavia Italiana), 2 študijskega posveta; rezultati: ovrednotenje, ohranjanje in promocija zgodovinsko-kulturne dediščine (osebe/študenti so seznanjeni z istrskimi deli in avtorji iz prejšnjih stoletji, osebe/študenti so seznanjeni o avtorjih, pripadnikih slovenske manjšine v Italiji in njihovimi deli, osebe so seznanjene s tradicionalnimi italijanskimi reki na koprskem območju, osebe/šolarji so seznanjeni s furlansko prazgodovino, bralci seznanjeni z pomenom istrsko-beneške dediščine, osebe slovenske narodnosti berejo prevedena literarna dela avtorjev italijanske majšine, osebe italijanske narodnosti berejo prevedena literarna dela avtorjev slovenske majšine, osebe/študenti/uporabniki so seznanajeni s klasičnimi deli bogatih knjižnih fondov na novo odkritih na Slovenskem ter z dejavnostjo knjižnice, osebe so seznanajene z vsebinami publikacije “Slavia Italiana”, širitev zavedanja o manjšinski realnosti »v stari Evropi« in o pomenu večjezičnosti; ciljne skupine: študenti, raziskovalci, strokovnjaki, celotna populacija programskega območja.

  5. izobraževalne dejavnosti za šole, rezultati: povečanje jezikovnega znanja med mladimi na čezmejnem območju, izobraževalna in profesionalna obogatitev vzgojiteljev v vrtcih na čezmejnem območju, otroci v vrtcih čezmejnega območja se slovensko-italijansko jezikovno obogatijo, dijaki osnovnih šol so udeleženi v ustvarjalnih dejavnostih, dijaki srednjih šol so udeleženi v literarno obogatitvenih dejavnostih, izmenjava poučevalnih metod med učitelji in strokovnjaki, različne vrste šol različnih nivojev obeh strani meja se povežejo med seboj, študenti se povežejo med seboj z ustanovitvijo chat/bloga za izmenjavo podatkov med študenti, ciljne skupine: učitelji in študenti.

  6. 3 znanstvene raziskave o odnosu večine do študija manjšinskega jezika, zbiranje in analiza izobraževalnih praks, povezanih s poučevanjem manjšinskega jezika otrok in odraslih, razvoj motivacijske in izobraževalne strategije za učenje in uporabo jezika manjšine med negovorečim prebivalstvom, rezultati: v Italiji: učitelji, ki so izboljšali didaktiko opismenjevanja otrok v slovenkem jeziku, učitelji, ki so osvojili potrebna znanja za izdelavo didaktične metodologije in komunikativne strategije, ki bi pritegnila odrasle k učenju slovenskega jezika, osebe so obveščene o rezultatih raziskav, ki se nanašajo na učenje, razumevanje in predstavitvi slovenkega jezika, strokovnjaki in zainteresirane osebe pridobijo nova znanja in podatke o položaju in stanju slovenskega jezika v Italiji, v Sloveniji: osebe so seznanjen z rezultati analize, ki se nanašajo na učenje, razumevanje in predstavitev italijanskega jezika, strokovnjaki in zainteresirane osebe so pridobili nova znnaja in podatke o položaju in stanju italijanskega jezika v Sloveniji; ciljne skupine: populacija programskega območja.

  7. 8 tiskovnih konferenc, 3 spletne strani v omrežju, promocijska gradiva, 2 knjižna sejma, predstavitev projekta in manjšine na DVD; rezultati: prepoznavnost projekta in Programa, promocija izdanih publikacij in bogate kulturne dediščine, ciljne skupine: prebivalstvo programskega območja in širše, literarni strokovnjaki, raziskovalci, izobraževalne ustanove.

 • Spletna stran projekta: http://www.jezik-lingua.eu/

 • Datum pričetka projekta: oktober 2009
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 2.742.142,92
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017