projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: iCON - Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2

 • Koda projekta: iCON
 • Koristnik: RA ROD - Razvojna agencija ROD
 • Partner:
  Splošna bolnišnica "Izola" (Izola - Isola)
  Splošna bolnišnica "Jesenice"
  Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Regione del Veneto - Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia
  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
  Zdravstveni zavod Celjenje Koper (Koper-Capodistria)
  NET EUROPE - IT & PUBLIC ADMINISTRATION - GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico

 • Opis:
  Projekt iCON je namenjen povečanju konkurenčnosti mikro, malih in srednje velikih podjetij na obmejnem območju Slovenije in Italije. Glavni namen projekta je vključitev podjetij, podjetniškega podpornega okolja in vseh ostalih akterjev na področju podjetništva v aktivnosti, ki bodo povečevale sodelovanje, omogočale prenos znanj in tehnologij ter spodbujale inovativnost in razvoj skupnih storitev. To bo prispevalo k boljšemu sodelovanju in poslovanju podjetij na obmejnem območju, dvigu prepoznavnosti in povečanju investicijskega zanimanja za podjetja v obmejnem prostoru.

  WP 1: vodenje in koordinacija vseh WP, tehnično poročilo, finančno poročilo, zapisniki.

  WP 2: vključitev 100 zainteresiranih strani (združenja, ustanove), 5 čezmejnih partnerstev, izboljšanje storitev podjetniških podpornih institucij, ustanovitev 3 čezmejnih delovnih skupin, vzpostavitev integriranega sistema regionalnih svetovalnih pisarn (4 regionalne pisarne), 200 malih in srednje velikih podjetij, vključenih na 1. ravni dejavnosti, 20 svetovalnih storitev na 2. ravni dejavnosti, 1 konferenca za podjetniške podporne institucije, 1 študijska ekskurzija, 1 usposabljanje za svetovalce, čezmejna strategija za inovacije in konkurenčnost, priporočila za skupno trženjsko strategijo, 4 poslovni načrti / inovacijske strategije, 4 poslovni načrti za novoustanovljena podjetja.

  WP 3: uresničitev Knowledge Management System-a (KMS), oblikovanje specifičnih vsebin in vnašanje v KMS, oblikovanje 4 poglobljenih dosjejev, vodenje KMS in spodbujanje prispevkov, široka senzibilizacijska spodbuda za uporabo DBE, brošura z razlago o DBE in pripomočkov za trajnostne inovacije, 12 izobraževalnih srečanj za udeležence načrtovanih dogajanj, 5 projektov za trajnostne inovacije na čezmejnem področju, 1 javni seminar za predstavitev rezultatov in pilotnih projektov.

  WP 4: Izdelana analiza panog v obmejnem območju, izdelana analiza delovanja povezav in mrež ter 15 ključnih področij delovanja, kjer je povezovanje možno oziroma najbolj učinkovito in zaželeno, 10 ključnih dejavnikov, ki povečujejo učinkovitost povezovanja, 14 izobraženih in usposobljenih vodij grozdov, vzpostavljenih 10 grozdov/mrež, novi proizvodi in storitve na obmejnem območju, povečanje uspešnosti preživetja grozdov/mrež v začetnem obdobju, širitev mrež.

  WP 5: 1 čezmejni forum o teritorialnem razvoju, 1 smernica za teritorialno trženje, 1 predstavitev primerjalne analize s tujimi tržišči, 10 tržnih sektorialnih raziskav območja CB (5 v Italiji in 5 v Sloveniji), 30 tržnih raziskav na tujem (5 sektorjev v 6 državah). V obdobju priprav bo obveščenih približno 1500 MSP o možnostih udeležbe na srečanjih; zaobjetih bo približno 5 vsebinskih/proizvodnih dejavnosti. Skupno število zaobjetih podjetij na srečanjih CB bo 315 (trije veliki dogodki za približno 225 podjetij in 6 omejenih obiskov za skupno število 90 udeleženih podjetij), pogodbe o trgovskem/proizvodnem sodelovanju, pogodbe o trgovinskem/proizvodnem sodelovanju s podjetji na tujem, 3 mednarodni sejmi, 5 »business matching« dogodkov, vključenost vsaj 3.000 MSP-jev in prisotnost 300 MSP.

  WP 6: izvedba vsaj 5 izobraževalnih modulov (v razredu in on line), izmed katerih naj bodo 3 poskusni moduli izobraževanja on line, vključitev vsaj 120 oseb (mladih oz. starejših) v podjetniško okolje, realizacija delovnih praks za 30 mladih pri italijanskih in slovenskih podjetjih. Trajanje praks: 3 mesece, izvedba 20 delovnih izmenjav, trajanje izmenjave: 2 meseca.

  WP 7: uvodna konferenca (kick off meeting) - 100 udeležencev, podjetniške delavnice (2-4 urne): Izvedba 8 delavnic (4 Slovenija, 4 Italija) s skupno 120 udeleženci (podjetniki), start up - seminarji za nova podjetja: 4 seminarji (3 urni), 2 v Sloveniji, 2 v Italiji, skupno 80 udeležencev (podjetnikov začetnikov), promocija na lokalnih radijih: 20 informativno-promocijskih oddaj, TV oddaje: 12 informativno-promocijskih oddaj, objave PR člankov, novic, vabil, itd v tiskanih medijih. 50 objav (minimalne velikosti 1/3 A4 strani) , zaključna konferenca: 100 udeležencev , promocijski material , promocijske zloženke -5.000 zloženk (distribucija na min. 25 mestih), brošure (vodiči), kako opravljati posel (storitve) na območju sosednje države. 5 različnih vodičev - 500 izvodov vsakega vodiča (vodič z minimalno 8 A5 stranmi), promocijski material projekta (promocijska darila - vrečke 500 kom, pisala 1000 kom, obeski 1500 kom), spletna stran.

  WP8: izdelana izhodišča za izdelavo projektnega predloga ter za njegovo izvedbo, izdelana prijavnica, prevedena in usklajena prijavnica.

 • Spletna stran projekta: http://www.icon-project.eu

 • Datum pričetka projekta: april 2010
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Upravičeni strošek: /
 • Odobreni strošek: 2.995.936,26
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Padova, Obalno-Kraška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017