projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: CITIUS - Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2

 • Koda projekta: CITIUS
 • Koristnik: Univerza v Novi Gorici
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
  CNR-Istituto di Fotonica e Nanotecnologie. Unità operativa: Unità Organizzativa di Supporto di Padova, Laboratorio LUXOR
  Kontrolni sistemi, laboratorij za kontrolne sisteme, d.o.o.
  CNR - Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività - Sezione territorialmente distinta di Ferrara

 • Opis:
  Predstavljeni projekt sloni na skupni pobudi centrov za inovacije, znanstvenih in tehnoloških parkov ter raziskovalnih centrov, ki se nahajajo v različnih regijah programskega območja. Aktivnosti, ki jih izvajajo skupno vsi partnerji, so namenjene vzpostavitvi in delovanju čezmejnega grozda za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov ter z namenom njihove neprofitne uporabe pri raziskavah in razvoju na različnih področjih, izjemno pomembnih z vidika znanosti in tehnologije.

  Skupna cena projekta znaša 2.810.946,50 €, predviden čas trajanja pa je 4 leta. Projekt se bo razvijal na sedežih partnerjev in sicer skupno, z udeležbo vseh partnerjev. Ponudil bo možnost vzpostavitve stabilne in trajne povezave med centrom odličnosti pri družbi Sincrotrone Trieste, ustanovljenim v okviru projekta [email protected], ter novim centrom odličnosti, ki se bo formiral pri Univerzi v Novi Gorici, zahvaljujoč sredstvom, ki jih daje na razpolago program.

  V nadaljevanju je naveden sintetični opis tipologij aktivnosti projekta in odgovarjajoči izpolnitveni roki.

  - UVODNI ŠTUDIJI TER IZBIRA OSEBJA: Aktivnosti so namenjene:
  1) definiciji lastnostim svetlobnega izvora, ki bo izdelan pri LP, eksperimentalnim postajam, ki bodo instalirane na izhodu iz izvora, ena pa bo realizirana pri PP1 (projekt [email protected]) in vzorcev, ki bodo izmerjeni s pomočjo uporabe obeh izvorov.
  2) določitvi in iskanju osebja, ki bo usposobljeno. Čas trajanja: 6 mesecev šteto od dneva pričetka projekta.

  - REALIZACIJA, NAKUP IN TEST POTREBNIH PODSISTEMOV ZA DELOVANJE SVETLOBNEGA IZVORA; PRIPRAVA VZORCEV, KI SO KEMIČNO ZANIMIVI:
  Aktivnosti so namenjene realizaciji in nakupu, s strani partnerjev projekta, potrebnih podsistemov za delovanje svetlobnega vira pri LP in eksperimentalnim postajam pri PP1, pa tudi pripravam vzorcev, ki so kemično zanimivi.
  Čas trajanja: 18 mesecev šteto od dneva zaključka uvodnih študij.

  - PRIČETEK DELOVANJA IN ZNAČILNOSTI SVETLOBNEGA IZVORA PRI LP:
  Aktivnosti so namenjene integraciji kreiranih ali kupljenih podsistemov v prejšnji fazi, delovanju in lastnostim izvora pri LP ter testu na vzorcih, ki so kemično zanimivi.
  Čas trajanja: 12 mesecev šteto od dneva zaključka realizacije, nakupa in testiranja podsistemov.

  - POIZKUSI NA PODROČJU FEMTOKEMIJE:
  Aktivnosti so namenjene realizaciji femto kemičnih poizkusov pri LP in pri PP1.
  Čas trajanja: 12 mesecev od zaključka določitve lastnosti izvora pri LP.

  - SREČANJA: Redna, periodična srečanja, namenjena koordinaciji. Obdobja: dvomesečna. Kraj: v izmenjavi na sedežih partnerjev.
  Razen zgoraj navedenih aktivnosti projekt vključuje vrsto aktivnosti, ki so namenjene koordinaciji in vodenju resursov in seznanjanju s pridobljenimi rezultati. Te aktivnosti bodo trajale v časovnem obdobju, ki je predvideno v projektu (48 mesecev).

  Vir svetlobe, ki ga načrtujemo v predlaganem projektu predstavlja vrhunec inovacije na tem področju. Svetlobo bomo namreč generirali z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Interakcija med laserskim žarkom in plinskimi molekulami bo povzročila nastanek svetlobnih bliskov katerih trajanje bo nekaj deset femtosekund (1 femtosekunda je 10-15 sekunde).
  Valovna dolžina tako nastalih bliskov je določena z deležem valovne dolžine laserske svetlobe, se pravi sega v območje rentgenskih žarkov. Valovno dolžino tako dobljenih bliskov bomo še zožili s pomočjo monokromatorja in tako očiščeno svetlobo prenesli in fokusirali preko, za ta namen izdelanega, optičnega sistema na vzorec.
  Vzorec se bo nahajal v posebej načrtovani in izdelani vakuumski komori, kjer se bodo nahajali tudi različni instrumenti, med njimi tudi spektrometer, ki bodo omogočali analizo svetlobe in/ali delcev, ki bodo izšli iz vzorca kot posledica interakcije bliskov z vzorcem.

  Načrtujemo izdelavo dveh eksperimentalnih komor: eno bomo namestili v laboratoriju pri LP, drugo pa v prostorih PP1 na izstopnem delu laserja na proste elektrone [email protected] Laser na proste elektrone namreč predstavlja komplementaren izvor svetlobe tistemu na bliske iz plina molekul, ki bo nameščen pri LP.
  Uporaba omenjenega vira svetlobnih bliskov bo omogočila doseganje vrhunskih znanstvenih in tehnoloških rezultatov in obenem omogočila razvoj pozitivnega odnosa do okolja (glej C4). A. H. Zewail (Nobelova nagrada za kemijo leta 1999) je namreč v svojem pionirskem delu pokazal, da lahko z dovolj kratkimi laserskimi bliski vzbujamo sistem kemijskih substanc in tako študiramo kemijske procese znotraj njih in med njimi. Ker so bili do danes na voljo samo femtosekundni bliski v območju vidne svetlobe, so bile tovrstne preiskave zelo omejene.
  Poleg ciljev, ki smo jih opisali v poglavju B.4. bomo v predlaganem projektu razšili področje preiskav, ki jih je začel A. H. Zewail, saj bomo lahko z uporabo bliskov katerih valovna dolžina sega na področje rentgenskih žarkov vzbujali, ne le posamezne molekule, ampak celo posamezne atome v molekulah. Na ta način bomo lahko z nesluteno natančnostjo lahko zasledovali potek izbrane kemijske reakcije in prenos energije med posameznimi fazami reakcije.

  Razvoj virov svetlobe najnovejše generacije bo, v daljšem časovnem obdobju, pripomogel k izgradnji močnih povezav z mednarodnimi laboratoriji, raziskovalnim centri, univerzami in SMEji (ciljne skupine), ki se nahajajo zunaj in znotraj območja Programa, in katerih interes je zlasti v zelo različnih aplikacijah predlaganega instrumentarija: v farmaciji lahko na ta način vzbujamo fotokemične reakcije (protitumorne terapije, dezinfekcije inficiranih celic), na področju sodobne elektronike lahko nadzorovano povzročimo reakcije med organskimi molekulami v oled,olet in organskih sončnih celicah, v okoljskih dejavnostih lahko na ta način spodbudimo fotokatalitske reakcije, ki se uporabljajo pri čiščenju voda, razgradnji polutantov itd.

 • Spletna stran projekta: http://www.citius-lab.eu

 • Datum pričetka projekta: junij 2010
 • Datum konca projekta: september 2014
 • Odobreni strošek: 2.736.272,69
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Padova, Ferrara, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017