projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: SLOWTOURISM - Valorizacija in promocija turističnih "slow" poti med Italijo in Slovenijo

 • Prednostna naloga: 2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 - 2

 • Koda projekta: SLOWTOURISM
 • Koristnik: DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.
 • Partner:
  Provincia di Rovigo
  Triglavski narodni park
  Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
  Provincia di Ravenna
  Provincia di Ferrara
  GAL Polesine Delta Po
  GAL dell'Alta Marca Trevigiana
  GAL Terre di Marca
  BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
  Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma
  Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
  Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod
  Provincia di Venezia
  Provincia di Udine
  GAL Venezia Orientale - VEGAL
  Občina Bled
  Občina Bohinj
  Občina Gorenja vas-Poljane
  Občina Jesenice
  Občina Kobarid
  Občina Kranjska Gora
  Občina Radovljica
  Občina Žiri
  Regione Emilia-Romagna
  Associazione nautica "Nautisette"
  Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po
  Spirit Slovenija, javna agencija
  Dipartimento di Scienze dell'Uomo, Università degli studi di Trieste
  Comune di Ravenna

 • Opis:
  Oblikovanje nove turistične ponudbe na italijanskih in slovenskih območjih, ki jih zaznamujejo dragoceni naravoslovni elementi in voda preko razvijanja oblik “počasnega” turizma, ki poudarja trajnost, odgovornost in sonaravnost.
  “Slow tourism” je nova filozofija potovanja, ki bo povezala slovenska in italijanska območja v obliki «počasnega in kakovostnega» turizma in bo prispevala k krepitvi ponudbe Zgornjega Jadrana, ki ima edinstvene značilnosti na mednarodni ravni.

  Predvidene so naslednje dejavnosti:
  - DS 1 Koordiniranje
  - DS 2 Strateško načrtovanje
  - DS 3 Skupno razvijanje sistema Slow Tourism s pilotnim akcijami
  - DS 4 Skupni marketing
  - DS 5 Usposabljanje
  - DS 6 Komunikacijske dejavnosti

  Predvideni rezultati: 10% povečanje turističnega pritoka izven projektnega območja; 5% povečanje novo zaposlenih v sektorju naravnega-ekoturizma; 5% povečanje ekonomske dejavnosti v zvezi s podeželskimi in ekološkimi turističnih produktih; 10% povečanje prihodkov iz evropskih in azijsih trgov na italijanskem in slovenskem “slow” območju; 5% povečanje turističnih paketov v zvezi s slovenskimi in italijanskimi turističnimi “slow” potmi, ki so vključene v kataloge turističnih operaterjev specializiranih za trajnostni ekološki turizem.

  Vpliv: organizacija čezmejne mreže “Slow tourism”, ki bo vključevala vsaj 20 operaterjev za vsako turistično “slow” pot; uveljavitev naravnih-eko turističnih produktov iz italijanskega in slovenskega območja na evropskih in azijskih trgih; organi in društva, ki delujejo na področju turizma, in ki so prisotni v partnerstvu bodo jamčili nadaljevanje prodajnih aktivnosti produktov in turističnih “slow” paketov tudi po zaključku projekta.
  Projekt bo zagotovil turistično ponubo skozi celotno sezono na določenem območju. Z vključitvijo šol bomo dosegli večjo razširjenost “slow” filozofije in s tem ekoturizma tako, da se bo povečalo zavedanje pomembnosti mladih generacij do okoljskih in naravnih virov, ki so specifični za omenjeno čezmejno območje.

  Ciljne skupine: neposredne ciljne skupine bodo turistična podjetja, stanovske organizacije, agencija za promocijo turizma in turistični operaterji, specializirani novinarji, italijanski, slovenski in tuji turisti s posebnim poudarkom na azijske trge (Kitajska in Japonska, kjer se stalno povečuje povpraševanje za turistične destinacije okoljskega in naravoslovnega značaja). Končni upravičenci bodo prebivalci programskega območja preko razvoja turističnih proizvodov, ki bodo omogočili nove možnosti zaposlitve na krajevni ravni.

 • Spletna stran projekta: http://www.slow-tourism.net/

 • Datum pričetka projekta: maj 2010
 • Datum konca projekta: junij 2014
 • Odobreni strošek: 3.590.570,89
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017