projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ADRIA A - Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1

 • Koda projekta: ADRIA A
 • Koristnik: Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea
 • Partner:
  Luka Koper d.d.
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Občina Sežana
  Občina Divača
  Comune di Trieste
  Ente Zona Industriale di Trieste
  Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.
  INFORMEST - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale
  Aerodrom Ljubljana d.d.
  Autorità Portale di Trieste
  Venice International University
  Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. Save
  Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti
  Università degli studi di Ferrara
  Comune di Gorizia
  Comune di Monfalcone
  Regione del Veneto
  Mestna občina Koper / Comune città di Capodistria
  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  Provincia di Trieste
  Università degli studi di Trieste
  Comune di Venezia
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet
  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
  Ministrstvo za infrastrukture in prostor RS

 • Opis:
  Namen projekta ADRIA A, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice.

  Skupni cilj projekta je doseganje ustrezne kritične mase, ki bo omogočila večjo konkurečnost območja projekta in razvoj učinkovitega, integriranega ter trajnostnega prometnega sistema. V ta namen projekt ADRIA A predvideva projektiranje manjkajočih povezav na železniškem infrastrukturnem omrežju obeh držav. To bo pripomoglo k realizaciji skupnih prevoznih storitev na celotnem območju. Drugi pomembni cilj projekta je ustanovitev prvega EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) med Italijo in Slovenijo, ki bo nudilo pomembno pravno podlago za bodoče sodelovanje na področju skupnega prostorskega načrtovanja in transporta tudi po zaključku projekta.

  Projekt predvideva uresničitev učinkovite integracije transportnih sistemov - železnic, javnega lokalnega transporta, intermodalnosti med železniškim in letalskim prometom ter med letalskim in pomorskim prometom - na italijanskem ter slovenskem območju, vključenem v projekt. Aktivnosti projekta ADRIA A ciljajo na krepitev povezav med mesti preko izdelave celovitega modela železniških storitev. Predvidene so predhodne študije manjkajočih povezav med slovenskim in italijanskim infrastrukturnim omrežjem. Izdelan bo predlog ukrepov za železniško progo Gorica-Nova Gorica-Vrtojba, idejni projekt za progo Trst-Koper ter predlog ukrepov za elektrifikacijo proge Nova Gorica-Sežana.

  Izvedena bo popolna analiza obstoječe železniške proge za določitev manjkajočih povezav in ozkih grl, na podlagi katerih bodo izdelani predlogi za izboljšanje sedanjega železniškega omrežja in posledično učinkovitejšo uporabo prog. Čezmejno območje bo povezano v skupen sistem povezav med mesti tudi z osrednjim območjem dežele Veneto, ki ima velik mednarodni vpliv tako iz turističnega in kulturnega vidika kot zaradi njenih pomembnih proizvodnih centrov, naseljenih območij in prometnih virov.

 • Spletna stran projekta: http://www.adria-a.eu

 • Datum pričetka projekta: januar 2010
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 2.838.872,34
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Venezia, Ferrara, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017