projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: CARSO - KRAS. Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1

 • Koda projekta: CARSO - KRAS
 • Koristnik: Občina Sežana
 • Partner:
  Občina Divača
  Občina Hrpelje - Kozina
  Občina Komen
  Občina Miren - Kostanjevica
  Zavod za gozdove Slovenije
  Gruppo di Azione Locale del Carso
  Comune di Muggia
  Comune di San Dorligo della Valle - Dolina
  Comune di Monrupino - Repentabor
  Comune di Sgonico - Zgonik
  Comune di Trieste
  Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  Provincia di Trieste
  Provincia di Gorizia
  Servizio del corpo forestale regionale - Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
  Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

 • Opis:
  Projekt se izvaja na teritoriju Krasa in spodbuja trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo.

  Cilj projekta je izvedba aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni. Izdelani bodo praktični dokumenti - smernice za lokalne javne uprave (kraške občine ter pokrajina Trst in Gorica) za sprejem enotnih meril za planiranje prostorskega razvoja ter upravljanje naravnih in okoljskih virov (Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu, Celovit strateški načrt za razvoj Krasa, Skupne smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu, Smernice za varčevanje z energijo v javnih ustanovah na Krasu, Študija o Krasu, Smernice za upravljanje naravnih območij na Krasu, Študija izvedljivosti ustanovitve geoparka na Krasu), pri čemer se bo združilo ohranjanje narave in okoljske dediščine s potrebami družbenoekonomskega razvoja in kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva.

  Predvidenih je več konkretnih posegov, ki bodo izboljšali privlačnost teritorija, priprava zemljevida o ogroženosti pred gozdnimi požari in ustanovitev več stalnih mrež sodelovanja: mreža informativnih centrov in Živega muzeja Krasa, mreža poti, zanimivosti in itinararijev. Predvidena je tudi ustanovitev stalne strukture za bodoče sodelovanje med lokalnimi subjekti za upravljanje teritorija, ki bo lahko institucionizirana v obliki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje ali v obliki stalnega omizja za skupni in čezmejni razvoj Krasa.

  16 projektnih partnerjev bo skupaj z vodilnim partnerjem - Občino Sežana - skrbelo za kvalitetno in učinkovito upravljanje ter prepoznavnost projekta (komunikacijski načrt, informativni materiali, celostna grafična podoba, spletna stran, predstavitve, konference, ipd.).

 • Spletna stran projekta: http://www.krascarso-carsokras.eu/

 • Datum pričetka projekta: januar 2010
 • Datum konca projekta: marec 2014
 • Odobreni strošek: 3.013.694,40
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017