projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 1

 • Koda projekta: CLIMAPARKS
 • Koristnik: Javni zavod Triglavski narodni park
 • Partner:
  Javni zavod Krajinski park Strunjan
  SOLINE Pridelava soli, d.o.o.
  Javni zavod Park Škocjanske jame
  Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie
  Ente Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane
  Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
  Provincia di Ravenna
  Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po

 • Opis:
  V projektu CLIMAPARKS sodeluje devet partnerjev – 4 slovenski in 5 italijanskih parkov. Projekt vodi Triglavski narodni park. Slovenski in italijanski parki bodo v projektu raziskovali in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja v dotičnih zavarovanih območjih kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena bo dolgoročna mreža informacijskih postaj, prek katerih bo mogoče primerjati podatke med parki. Slovenski in italijanski parki bodo v sodelovanju okrepili ozaveščanje o pomenu odgovornega odnosa do naravnega okolja (informacijski centri, izobraževalni programi). S pilotnimi projekti bodo tudi parki sami razvijali okolju prijazne načine obiskovanja varovanih območij. V slovensko-italijanskem sodelovanju so zastopane primorska (severnojadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

  Predvidene aktivnosti: Koordinacija projekta: intenzivno sodelovanje med devetimi parki pri izvajanju različnih projektnih nalog bo pripomoglo k izmenjavi dobrih praks ter krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Monitoring in analize: z vzpostavitvijo skupne merilne in opazovalne mreže, katere podatke bo mogoče spremljati prek spleta, si v parkih obetajo predvsem dobro osnovo za izdelavo primerjalnih analiz. Te bo prvič mogoče opravljati v tem območju znotraj posameznih parkov in med njimi. Parki kot primeri dobrih praks: po vzoru obstoječih primerov dobre prakse bodo parki izvedli pilotne projekte s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij. Na ta način bodo razvijali okolju prijazno obiskovanje parkov, hkrati pa služili kot vzorčni primeri za osveščanje zainteresirane javnosti. Trajnostno obiskovanje in ozaveščanje (mreža info centrov): vsi sodelujoči parki bodo obiskovalcem predstavljali podnebne spremembe, pomen ohranjanja biodiverzitete ter možnosti ukrepanja posameznika za bolj odgovoren odnos do okolja. Vzpostavljene bodo informativne in izobraževalne aktivnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh, namenjene obiskovalcem in drugim ciljnim skupinam. Komunikacijska strategija: parki bodo pripravili vrsto skupnih aktivnosti na področju komuniciranja. Okrepili bodo aktivnosti znotraj parkov – predvsem tiste, ki so namenjene ozaveščanju obiskovalcev.

  Predvideni rezultati: Vzpostavljena ali poglobljena trajna partnerstva med parki v Italiji in Sloveniji. Vzpostavljeni dolgoročni in primerljivi sistemi monitoringa podnebnih sprememb, biodiverzitete in tokov obiskovalcev parkov. Vzpostavljena mreža informacijskih točk s projektnimi vsebinami. Vzpostavljen in nadgrajene izobraževalne aktivnosti in aktivnosti ozaveščanja javnosti o podnebnih spremembah, biodiverziteti in okoljskih tematikah nasploh. Izvedeni pilotni projekti s področja trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, ki bodo kot primeri dobre prakse dostopni zainteresirani javnosti. Izvedene komunikacijske aktivnosti: dve konferenci, strokovna in poljudna publikacija, spletne strani, objave v medijih idr.

 • Spletna stran projekta: http://www.climaparks.eu

 • Datum pričetka projekta: maj 2010
 • Datum konca projekta: december 2013
 • Odobreni strošek: 3.239.513,01
 • Dežela / Statistična regija: Udine, Pordenone, Venezia, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017