projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Italijansko-slovensko partnerstvo za promocijo naravoslovnega turizma

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CCFVG222464
 • Koristnik: Consorzio IL MOSAICO
 • Partner:
  Antica K. K. Friauler Eisenbahn S.r.l. (Grado)
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

 • Opis: Projekt se je razvil iz sodelovanja med Konzorcijem “Il Mosaico”, ki upravlja naravni rezervat “Izliv reke Soče”, in društvom DOPPS (Birdlife Slovenia). Obe organizaciji skrbita za upravljanje mokrišč v severnem Jadranu, ki sta na evropski ravni priznani za upravljanjeobmočij posebnega naravnega pomena. Na osnovi skupnih potreb in priložnosti sta bili v okviru projekta izvedeni aktivnosti za boljšo prepoznavnost obeh naravnih rezervatov, in sicer v treh fazah: Izdelava strategije za trženje območja, izdelava promocijskega materiala v več jezikih in udeležba na sejmih v Italiji in izven. Naštete aktivnosti se vključujejo v širši evropski program varovanja mokrišč z naslovom “Wetland”, katerega namen je na osnovi poznavanja in obstoječega odnosa med partnerjema vzpostaviti trajno mrežo za promocijo okolju prijaznega turizma na čezmejni ravni med javnimi in zasebnimi organizacijami. V projekt so bile vključene tudi skupne pobude in strategije za promocijo turizma, katerih namen je bil pripraviti turistične pakete, ki bi izrecno vključevali naravne rezervate na območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: marec 2007
 • Odobreni strošek: 85.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017