projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: V okolici tržaški

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222462
 • Koristnik: Aurora Viaggi S.r.l. (Trieste)
 • Partner:
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Javni zavod "Park Škocjanske jame"
  LTO Bovec - Lokalna turistična organizacija
  Obalne galerije (Piran - Pirano)
  Občina Divača
  Razvojni center - Zavod za razvoj podeželja (Divača)
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  Soline, pridelava soli d.o.o. (Portorož - Portorose)

 • Opis: Cilja projekta je bil ovrednotenje in promocija še ne uveljavljenih delov čezmejnega območja s še neizkoriščenim potencialom za razvoj in sicer skozi predstavitev različnosti kultur, ljudskih običajev, etnografije ter naravnih in zgodovinskih znamenitosti obmejnih predelov v okolici Trsta. Mesto Trst, ki je znano in dobro obiskano, je predstavljalo iztočnico, iz katere se je začelo odkrivanje okolice, naravnih znamenitosti in najbolj znanih ali celo manj znanih turističnih krajev, ki se posredno ali neposredno navezujejo na mestno središče in segajo tudi onstran meje. V tem smislu so bili izdelani klasični in inovativni turistični paketi za enoali večdnevno bivanje, namenjeni individualnim gostom ali turističnim skupinam: podjetjem, starejšim, študentom, dijakom, invalidom, itd. Končni namen projekta je bil dvigniti kakovost in povečati raznolikost turistične ponudbe na območju ter ovrednotiti zanimivosti območja preko celega leta ter povezati trajnostni turizem z obstoječo naravno dediščino.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: julij 2007
 • Odobreni strošek: 33.600,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017