projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: MIN-TOUR - Manjšine in turizem. Turistična animacija in skupna promocija čezmejnega območja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222461, AASLO222461
 • Koristnik: Euroservis S.r.l. (Trieste)
 • Partner:
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Skupnost Italijanov "Giuseppe Tartini" (Piran - Pirano)
  Skupnost Italijanov "Santorio Santorio" (Koper - Capodistria)
  Gledališko društvo "Skysma" (Portorož - Portorose)
  Kulturni dom (Gorizia)
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Obalne galerije (Piran - Pirano)
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Piran-Pirano
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSG - Slovensko stalno gledališče (Trst)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  TIC Portorož - Turistično informacijski center

 • Opis: Projekt “MIN-TOUR” je nastal iz skupne potrebe za ovrednotenje turistične zmogljivosti italijanske manjšine v Sloveniji in slovenske manjšine v Italiji. Po podrobni analizi potreb območja in njegovega razvojnega potenciala je bila v okviru projekta ovrednotena, nadgrajena ali prekvalificirana turistična dejavnost na območju ob upoštevanju načel sonaravnosti, raznovrstnosti ponudbe in inovativnosti, aktivnosti so prispevale tudi k ovrednotenju naravne, zgodovinske in kulturne dediščine območja, na katerem živita manjšini. Cilj projekta je bil ustvariti skupno turistično ponudbo in povezati gospodarski razvoj z varovanjem okolja ter izkoristiti in ovrednotiti obstoječo infrastrukturo. Pri tem je bilo potrebno spodbuditi inovativne storitve za izredno zanimive, a manj obiskane kraje. Turistična ponudba je bila izdelana skupaj, pri čemer so bile izpostavljene posebnosti območja in povezanost ponudbe z lokalnim prebivalstvom. Hkrati s pripravo zemljevida naravnih, zgodovinskih, kulturnih in umetnostnih znamenitosti je bil namen projekta tudi pripraviti turistične pakete za eno do šestdnevno bivanje v neposrednem sodelovanju z manjšinskimi organizacijami.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: AAFVG222461 196.000,
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017