projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Umetnost doživljanja prostora: od Krasa do morja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CAFVG222460
 • Koristnik: Združenje Pro Loco Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Inkubator d.o.o. (Sežana)
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Sežana

 • Opis: Projekt je nadaljevanje in nadgradnja že izvedenih projektov s področja gastronomije in enologije, zlasti tistih, ki so se izvedli na Krasu. Manjšim gostinskim obratom je na ta način ponujena priložnost za skupno trženje, organizacijo dogodkov za promocijo novih izdelkov in omogočen dostop za posebno usposabljanje. Manjši gostinski obrati bi si individualno te storitve težje zagotovili. Projekt je bil zasnovan horizontalno (vodenje in koordinacija projekta) in izveden v petih časovnih fazah: predhodne delavnice, strateški načrt za trženje, posebno usposabljanje turističnih ponudnikov, promocijski dogodki in predstavitev doseženih rezultatov. V okviru projekta je bila izdelana skupna blagovna znamka, načrt trženja in koledar mikro dogodkov s področja gastronomije in enologije, natisnjena je bila brošura z zemljevidom območja in opisom sodelujočih restavracij. V projekt so bili vključeni tudi dogodki “Starodavni jesenski okusi”, “Martinovanje” v Miljah in “Okusi tradicije” v Trstu. Na koncu je bila izdelana še publikacija, rezultati projekta pa so bili predstavljeni na kongresu.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 59.155,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017