projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: WATER - Wet area for tourism envir and recreation

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CBVEN222452
 • Koristnik: Občina Spinea
 • Partner:
  Občina Tolmin

 • Opis: Namen projekta je bil ovrednotiti naravno in okoljsko pot po mokriščih in vmesnih območjih. Pot povezuje park Laghetti di Martellago, park Nuove Gemme v kraju Spinea, nekdanje rudnike v kraju Salzano, nekdanje rudnike v kraju Luneo (oaza WWF) in novo območje v urbanem središču Občine Spinea. V okviru projekta je bilo izdelano ovrednotenje lokalnega bogastva, izdelane raziskave in študije za ekološko prekvalifikacijo izpusta Cimetto ter urejene rečne poti in območja za izvajanje vzgojnih programov o vodi. Pot se razteza v dolžini petindvajset kilometrov po ozemlju, ki obsega štirinajst kvadratnih kilometrov. Namen projekta je bil ovrednotiti lokalne zanimivosti in obogatiti turistično ponudbo z ureditvijo celovite poti na osnovi naravnih in kulturnih posebnosti območja. Urejena so bila namreč posebna območja za centre za usposabljanje, prostori za rekreacijo in posebne povezovalne poti. Posebej je potrebno poudariti izvedbo aktivnosti nemenjene promociji ustvarjenih sinergij: v ta namen je v okviru projekta bila izdelana spletna stran, na kateri si je možno ogledati vso dokumentacijo o projektu, informativne evidenčne kartone, opis ukrepov za ekološko prekvailifikacijo ter urejene poti, na katerih so označene kulturne in naravne znamenitosti obravnavanega območja.
 • Spletna stran projekta: http://www.progettowater.org

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 137.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017