projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TRA.VE.SLO - Zgodovina, tradicija in okolje, kot turistična promocija majhnih občin na obmejnem območju vzhodnega dela Veneta in Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BBVEN222450
 • Koristnik: Občina Pramaggiore
 • Partner:
  Občina Cinto Caomaggiore
  Občina Gruaro
  Občina Kanal ob Soči

 • Opis: Namen projekta je bil promovirati tematske turistične poti za ovrednotenje znamenitosti, ki govorijo o zgodovini, običajih in okolju na območju partnerskih občin. Posebnost tega projekta je bila vzpostavitev mreže več občin z namenom določiti enoten model za okolju prijazen turizem. Med organiziranimi aktivnostmi velja izpostaviti zgodovinske predstave in predstavitev tradicionalnih opravil v kostumih: pridelava vina in mletje pšenice v mlinu Villa Pasqua di Belfiore v kraju Pramaggiore. Za izvedbo projekta je bilo potrebno opraviti predhodne zgodovinske raziskave o razvoju vinarstva in pekarstva od srednjega veka do danes. Podobna dejavnost je bila izvedena tudi v mlinu Stalis v kraju Gruaro, kjer so bile raziskane dejavnosti mlina od njegovega nastanka do danes. V Občini Cinto Caomaggiore je bil organiziran kongres, v sklopu katerega je bil predstavljen projekt skupaj s fotografijami, slikami in zemljevidi značilnih delov občinskega teritorija. Ob koncu je bila izvedena tudi zgodovinska raziskava o družbenem in gospodarskem kontekstu, v sklopu katerega se je v 16. stoletju v kmetijski skupnosti v Cintu Caomaggiore razcvetelo gibanje prekrščevalcev. Za predstavitev rezultatov je bilo izdelano informacijsko gradivo v več jezikih, objavljeni članki v lokalnih časopisih in organiziran kongres, na katerem je bil predstavljen tudi projekt.
 • Spletna stran projekta: http://www.traveslo.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2006
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 76.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017