projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: SANMIC-ECOTUR: Izdelava čezmejnega modela trajnostnega ekoturizma za vrednotenje arheoloških, duhovnih in krajev narodnih običajev vezanih na zgodovinski spomin prebivalcev občine San Michele al Tagliamento

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222448
 • Koristnik: Občina S. Michele al Tagliamento
 • Partner:
  LTO Sotočje - Lokalna turistična organizacija

 • Opis: S projektom čezmejnega sodelovanja na področju okolju prijaznega turizma so partnerji skušali spoznati in ovrednotiti krajinsko, zgodovinsko in kulturno dediščino širšega geografskega območja med rekama Tilment in Sočo. V prvem sklopu aktivnosti sta bila izvedena popis in zbiranje zgodovinske dokumentacije o posameznih krajih, sledili so ogledi, snemanje fotografij in video zapisov ter priprava računalniških arhivov. Naknadno so bile določene poti in izdan poljudni vodič, ki je na voljo tudi na spletni strani občine. Cilj projekta je bil promovirati tri nove poti vzdolž rečnih tokov med dvema regijama z namenom spodbuditi počasno mobilnost (plovba in kolesarjenje/ pohodništvo) in trajnostni prevoz po pretežno kmetijskih območjih. S projektom je bila ponovno odkrita zgodovinska dediščina iz rimskega obdobja in srednjega veka in izpostavljene arhitekturne zanimivosti: beneške vile, utrjena naselja in kmečke vasi. Urejene so bile naslednje poti: “Od cerkve svetega Tomaža do palače Braida. Na poti do morja vzdolž Tilmenta”, “Od cerkve San Nicolò ai Casoni. Od Tilmenta nazaj v zaledje” in “Od svetilnika v Bibione do hiše v dolini. Med dolinami in morjem”. Vse poti so označene s posebej izdelanimi tablami. Izdelana je bila publikacija z naslovom “Poti umetnosti, zgodovine in okolja” v dveh knjigah z zgoščenko, na kateri so v virtualni obliki predstavljene poti, z namenom zabeležiti osebno in strokovno rast.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: februar 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 63.820,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017