projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Realizacija upravnih in informacijskih centrov na zaščitenih območjih vzhodnega dela alpskega loka - Julijske Predalpe

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111027
 • Koristnik: Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
 • Partner:
  Naravni regijski park "Dolomiti Friulane"
  Javni zavod Triglavski narodni park

 • Opis: Projekt je tesno povezanim s podobnim projektom s šifro AAFVG111026 in je del širšega programa varovanja in ovrednotenja zavarovanih območij, ki vključujejo območja s podobnimi orografskimi, geološkimi in naravnimi lastnostmi. Mednje spadajo naravni parki Julijske Predalpe, Furlanski Dolomiti in Triglavski narodni park v Sloveniji. Vsi pa so tudi del Alpske mreže zavarovanih območij in spadajo v območje, ki ga zajema Pogodba o varovanju Alp - Alpska konvencija. V okviru projekta sta predvideni vzpostavitev in začetek delovanja centra za obiskovalce v povezavi s kočo Lusevera v kraju Pian dei Ciclamini, v katerem sta urejena razstavni prostor in večnamenska dvorana. V razstavnem prostoru so na voljo informacije o parku in dejavnostih v njem. Na razstavnih tablah je predstavljeno območje in informacije o partnerskih parkih in pomenu čezmejnega sodelovanja na okoljskem področju. V večnamenski dvorani je omogočena izvedba posvetov in seminarjev ter predavanj. Omenjene storitve prispevajo k večji ponudbi informacij in izboljšanju namestitev v parku, saj imajo obiskovalci, zlasti študentje, možnost spoznati in se naučiti varovati okolje, obkroženi z lepoto zavarovanega območja le nekaj kilometrov od meje s Slovenijo. Prek sodelovanja s partnerji naj bi projekt zagotovil svojevrsten pristop do upravljanja prostora in tudi prispeval k oživitvi turističnih aktivnosti, pri čemer pa se zasleduje širši cilj vzpostavitve mreže parkov vzhodnega alpskega loka znotraj širše mreže alpskih zavarovanih območij, v katero so vključeni parki v alpskem loku.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcoprealpigiulie.org/InterregIIIAItaSlo

 • Datum pričetka projekta: julij 2002
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 389.830,58 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017