projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Lokalna turistična ponudba in tematske poti

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AASLO222446 AAVEN222446
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Združenje za turistično promocijo "Bibione - Caorle"
  Občina Jesolo
  Občina Musile di Piave
  Občina Noventa di Piave
  Občina Portogruaro
  Občina Pramaggiore
  Občina S. Stino di Livenza
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Občina Piran-Pirano
  RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria
  Zveza občin Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto

 • Opis: Čezmejno območje, obravnavano v okviru projekta, bi lahko razvilo svojo turistično dejavnost, saj leži na strateškem obmejnem območju med Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Turistična ponudba je trenutno pretežno koncentrirana na obalo, medtem ko je zaledje večinoma kmetijsko. Obala severnega Jadrana pa je na splošno znana predvsem po svojih večjih krajih in ne razpolaga z ustreznimi komunikacijskimi strategijami za promocijo celotnega območja. Trajnostni pristop združevanja povpraševanja in ponudbe na področju turizma v teritorialnem kontekstu tahteva animacijo in vključevanje lokalnih ponudnikov ter varovanje in ovrednotenje kulturne in okoljske dediščine. Na čezmejnem območju je namreč treba obogatiti turistično ponudbo in jo urediti po tematskih poteh. S primerno trženjsko strategijo in ustreznimi promocijskimi aktivnostmi je potrebno vključiti lokalne ponudnike. Namen projekta je torej bil okrepiti povezave med obalo in zaledjem s ciljem oblikovati tematske poti. Na pilotskih območjih beneške in slovenske obale so se na obstoječih tematskih poteh, ki povezujejo obalo in zaledje, preizkušali marketinški prijemi za ovrednotenje lokalne dediščine in turističnih storitev. V okviru projekta so partnerji primerjali različne modele za ovrednotenje območja in turističnih zanimivosti ter prenesli pristojnosti in metode za animacijo območja, poleg tega so spodbudili izmenjavo dobrih praks med Slovenijo in Italijo.
 • Spletna stran projekta: http://www.rrc-kp.si/ita/programi/182

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 214.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017