projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Muzej Cà Vendramin: mesto zgodovinskega, kulturnega in turističnega zanimanja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BCVEN222445
 • Koristnik: Konzorcij za bonifiko "Delta Po Adige" (Taglio di Po)
 • Partner:
  Goriški muzej

 • Opis: Namen projekta je bil pripraviti vrsto pobud s ciljem širšemu občinstvu približati muzejsko bogastvo arhitekturnega kraja Cà Vendramin (Rovigo). Današnji deželni muzej bonifike je bil med leti 1903 in 1969 glavno črpališče za mehansko amelioracijo Otoka Ariano. Cà Vendramin torej predstavlja prvi dostop za obiskovalce v dragoceno okolje rečne delte, zato je stavba več kot preprost ostanek zgodovine, saj predstavlja pomemben element za poznavanje bogate zgodovinske in okoljske dediščine in hkrati prostor za preživljanje prostega časa. Muzej Cà Vendramin je v tem pogledu naravno prizorišče številnih pobud za spodbujanje lokalnega turizma in izletništva ob vikendih oziroma za obiskovalce, ki jih zanimajo kulinarične posebnosti, podeželje in narava na sploh. V okviru projekta je bila dana možnost ovrednotiti in izkoristiti pomemben element lokalnega območja z namenom pritegniti turiste, ki jih zanima zgodovina in človekove dejavnosti, s katerimi je odločilno vplival na lokalno okolje. Z aktivnostmi je bila dodana nova vrednost in višja kakovost turistični ponudbi območja, ki je sicer že relativno dobra, vendar še vedno ostaja na robu velikih turističnih tokov.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 121.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017