projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: COSTAVESLOCAV - Pobuda za turistično vrednotenje beneške in slovenske obale na podlagi pobud, manifestacij in čezmejnih prireditev

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222442
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: “COSTAVESLOCAV” združuje vrsto pobud, katerih namen je turistom predstaviti izjemne naravne znamenitosti v Pokrajini Benetke in delu Slovenije ter tako privabiti čim večje število gostov na obalo in v beneško zaledje. Izvedene so bile aktivnosti na področju turistične navtike ter plovbe, muzejev, turizma na odprtem in izdelana ponudba alternativnih poti. Znano je, da “sodobni” turisti vedno bolj iščejo kombinacijo med sprostitvijo in spoznavanjem lokalnega območja, kot odgovor na povpraševanje je projekt ponudil blagovno znamko “Beneška obala”, v okviru katere spodbuja spoznavanje lokalnega okolja in povezovanje s plažami v krajih Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione in Chioggia. V okviru projekta so partnerji skušali spodbuditi tudi čezmejno sodelovanje med organi pristojnimi za turizem s ciljem usklajevati turistično ponudbo in določiti alternativne poti in povezave med plažami in notranjostjo ter izpostaviti manjša zgodovinska središča. Poleg tega, je bil namen projekta tudi spodbuditi turizem, povezan s kmetijskimi gospodarstvi. Raziskali so kulinarične in enološke poti, s katerimi naj bi omogočili obiskovalcem odkrivati tipične lokalne izdelke in kmetijska gospodarstva na obeh straneh meje. Projekt je spodbudil sinergično delovanje javnih in zasebnih organizacij predvsem na področju, ki vključuje turistične priveze in kampe.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 77.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017