projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Konjeniške steze: infrastruktura za povezavo in turistično ovrednotenje doline Cormor

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: ABFVG222228
 • Koristnik: Občina Tavagnacco
 • Partner:
  Kobilarna "Monte Albano" (Casali Pradis di Colloredo di Monte Albano)
  Konjeniško društvo "Buiese" (Sottocostoia di Buja)
  Občina Buja
  Občina Cassacco
  Občina Colloredo di Monte Albano
  Občina Pagnacco
  Občina Treppo Grande
  Občina Tricesimo
  LTO Sotočje - Lokalna turistična organizacija
  Jahalnica "Tristano Bruni" (Castellerio di Pagnacco)
  Občina Tolmin

 • Opis: Projekt temelji na predhodnih projektih za ovrednotenje lokalnega naravnega bogastva s ciljem turistom na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo ponuditi nove priložnosti za razvedrilo in sicer z ureditvijo poti, ki bi jih obiskovalci lahko uporabili peš, s cestnim ali gorskim kolesom ali na konju. Pot imenovana “[email protected]” je dolga približno trideset kilometrov in poteka po neokrnjeni naravi vzdolž hudourniške reke Cormor po ozemlju občin Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Cassacco, Treppo Grande in Buja. Projekt se navezuje tudi na slovensko območje med občinama Bovec in Tolmin, kjer drugi vodotok, reka Soča, predstavlja skupni imenovalec narave v zelenem, bogate s kulturno in kulinarično tradicijo. Poti so speljane po manjših lokalnih cestah, z željo čimmanj posegati v okolje. Ob poti ležijo kobilarne, kmetijska gospodarstva in turistične kmetije, na katerih se turisti lahko ustavijo, oskrbijo in kupijo tipične lokalne izdelke. V okviru projekta so bile izdelane informativne zloženke, DVD in spletna stran, dodatno so bili organizirani kongresi ter sejmi v Italiji in Sloveniji, kar je približalo dostopnost do podeželja, na katerih živita dve sosednji skupnosti ter izboljšalo promocijo. Projekt je pripomogel k vzpostavitvi stalne mreže kontaktov med partnerji, ki bi omogočila večji gospodarski in turistični razvoj teh območij.
 • Spletna stran projekta: http://www.vallecormor.com

 • Datum pričetka projekta: februar 2004
 • Datum konca projekta: maj 2007
 • Odobreni strošek: 1.900.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017