projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Realizacija upravnih in informacijskih centrov na zaščitenih območjih vzhodnega dela alpskega loka - Furlanski Dolomiti

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111026
 • Koristnik: Naravni regijski park "Dolomiti Friulane"
 • Partner:
  Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
  Javni zavod Triglavski narodni park

 • Opis: Projekt je tesno povezanim s podobnim projektom s šifro AAFVG111027 in je del širšega programa za varovanje in ovrednotenje zavarovanih območij, ki vključujejo območja s podobnimi orografskimi, geološkimi in naravnimi lastnostmi. Mednje spadajo naravni parki Furlanski Dolomiti, Julijske Predalpe in Triglavski narodni park v Sloveniji. Vsi pa so tudi del Alpske mreže zavarovanih območij in spadajo v območje, ki ga zajema Pogodba o varovanju Alp - Alpska konvencija. V okviru projekta je predvidena postavitev strukture in organizacije operativnega sedeža parka v stavbi bivše osnovne šole v Cimolaisu, torej upravnega centra s pripadajočimi pisarnami in centra za obiskovalce, povezanega z ostalimi partnerskimi parki. Pripravijo se prostori za informacijsko pisarno in odnose z javnostmi, kongresna dvorana z ustrezno opremo ter predstavitev bogastva parka. V centru se uporablja interaktivni računalniški sistem za spoznavanje okolja, da se tudi otrokom, starejšim in invalidom omogoči dostop na pot preučevanja in raziskovanja. V bivši stavbi Mugolio v Cimolaisu je urejen laboratorij za znanstvene raziskave ter prostori za sprejem in namestitev študentov, ki preučujejo ta prostor. Namen teh prostorov je omogočiti pripravo tečajev in usposabljanja na terenu ter zagotoviti promocijo in povečati razpoznanost parka. V okviru projekta se izvaja tudi študija o prisotnosti gamsa na treh preučevanih območjih. S pomočjo zgoraj navedenih ukrepov in serije skupnih promocijskih aktivnnosti projekt zagotovi svojevrsten pristop do upravljanja prostora in tudi prispeva k oživitvi turističnih aktivnosti, pri čemer se zasleduje širši cilj vzpostavitve mreže parkov vzhodnega alpskega loka znotraj širše mreže alpskih zavarovanih območij, v katero so vključeni parki v alpskem loku.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodolomitifriulane.it

 • Datum pričetka projekta: januar 2001
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 3.356.000 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017