projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Mednarodni geološko-rudarski Park Rabelj

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222226
 • Koristnik: Izredni deželni komisar za revitalizacijo gorskega predela "Cave del Predil"
 • Partner:
  Rudnik živega srebra d.o.o. (Idrija)

 • Opis: Namen projekta je bil urediti edinstveno mednarodno geološko rudarsko, zgodovinsko in okoljsko pot v opuščenem rudniku v Rablju pri kraju Predel v Občini Trbiž, ki bi bila edina te vrste v Furlaniji Julijski krajini. Urejena je bila pot po rudniškem sistemu s tunelom Kaiser Franz Erbstollen, utrjena dvorana sv. Barbare in preurejeni razstavni prostori. V okviru projekta je bila tudi obnovljena železniška proga, izveden nakup vlaka za prevoz ljudi, podobnega tistemu, ki so ga uporabljali rudarji, ter postavljen ustrezni sistem za redno in varnostno razsvetljavo. Poglavitni namen projekta je bil obnoviti in turistično opremiti rudnik v Rablju, s ciljem dopolniti in nadgraditi sedanjo turistično ponudbo območja, na katerem že stoji Mineraloški muzej v Predelu. V prihodnosti je predvidena tudi vzpostavitev povezave z drugimi rudarskimi muzeji v Sloveniji (Idrija in Mežica) ter na avstrijskem Koroškem (Bad Bleiberg), s ciljem okrepiti čezmejno sodelovanje na področju kulture in turizma in ustvariti povezave med delujočimi lokalnimi organi in združenji.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2006
 • Odobreni strošek: 900.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017