projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TUDESLOVE II

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAVEN222095
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Amadeus d.o.o. (Ljubljana)
  Aqamarine d.o.o. (Izola)
  Atvo S.p.A. (S. Donà di Piave)
  Občina Venezia
  Gospodarsko interesno združenje "Marco Polo System" (Venezia)
  Kompas d.d (Ljubljana)
  LTO Koper - Lokalna turistična organizacija
  Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
  Ente per il turismo (Ljubljana)
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  San Lorenzo Marketing (Portorož - Portorose)
  Soline, pridelava soli d.o.o. (Portorož - Portorose)
  TIC Izola - Turistično informacijski center
  TIC Portorož - Turistično informacijski center
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Turistični projekt med Slovenijo in Italijo predstavlja naravni razvoj projektov “TUDESLOVE” in “CULTUCADSES” (Kultura na severu - Cadses), ki sta se financirala v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG II. V okviru projekta so bile nadgrajene turistične in kulturne poti, zasnovane v predhodnih projektih, ter se dopolnile z novimi tematskimi potmi, katerih se masovni turizem še ni dotaknil. V okviru projekta so se torej zgradile alternativne poti na slovenskem in italijanskem območju, predvsem z ureditvijo in obnovo sistema obstoječih beneških utrdb. Izdelan je bil tudi sistem Centrov kulturne odličnosti, s ciljem oživiti območja na tem ozemlju, ki bi sicer bila prepuščena nadaljnji degradaciji. Za širjenje informacij o alternativnih kulturnih poteh v okviru projekta, kot tudi za širitev kulturnega turizma v zaledje Benetk in na slovensko obalo (Piran in Koper), so se bile izvedene aktivnosti trženja območja ter vzpostavljeno sodelovanje ob promocijskih dogodkih na državni in mednarodni ravni. Partnerstvo za “kulturni turizem” med Slovenijo in Italijo narekuje tudi skupno načrtovanje kulturnih dogodkov, s ciljem dvigniti raven turistične ponudbe in istočasno povečati tudi zaposlenost v tej panogi.
 • Spletna stran projekta: http://www2.comune.venezia.it/ineuropaenelmondo/ progetti/tudeslove%20II.asp

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 1.000.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017