projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Pešpot in kolesarska steza Marsovo polje – Draga. Dopolnjevalna dela

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222073
 • Koristnik: Pokrajina Trieste
 • Partner:
  Občina Hrpelje - Kozina

 • Opis: V okviru projekta je bila urejena kolesarska in pešpot od postaje Marsovo polje do Drage, ki poteka po trasi stare železniške proge, ki je povezovala tržaško postajo Marsovo polje s postajo Hrpelje-Kozina ter se nadaljevala do istrske železniške proge Pula- Divača. Dvanajst kilometrov dolga pot poteka po območju občin Trst in Dolina vse do državne meje. V prvi fazi projekta sofinanciranega v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIA/Phare-CBC Slovenija-Italija 2000-2006, so bila izvedena dela izrednega vzdrževanja poti, nameščena varnostna oprema ter delno tlakovanje. V drugi fazi, ki se je financirala iz skladov Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, pa so se izvedla gradbena dela, s katerimi se je omogočilo uporabo poti od ulice Orlandini do meje. Projekt predstavlja tretjo fazo izvedbenih del, v sklopu katerega so se dogradili prehodi čez ceste, in sicer podvoz pod deželno cesto št. 11 Prebenig v Ricmanjah. Za uporabnike poti se je izdelala tudi logistična podpora, in sicer parkirišča in stavba za opravljanje storitev (informacijski center in okrepčevalnica) na začetku poti v četrti sveti Jakob v Trstu v bližini ulice Orlandini. Zgrajena in urbanistično opremljena kolesarska pot in pešpot, vključno s prometnimi znaki, oznakami in okrepčevalnicami predstavljata pomembno estetsko izboljšavo kot tudi pomemben element celovite turistične ponudbe.
 • Spletna stran projekta: http://www.provincia.trieste.it/vis_articolo. asp?pagina=-&link=12&tipo=articoli_sezioni_ 12&ids=12

 • Datum pričetka projekta: oktober 2003
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 1.691.155,72 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017