projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Coast to coast - Razvoj turističnih privezov na območju Delte reke Pad in pristojnih objektov v dopolnilo manjših pristanov in turističnega ribolova

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222072
 • Koristnik: Regijski park "Delta del Po"
 • Partner:
  Trgovinska zbornica (Rovigo)
  Občina Adria
  Občina Ariano nel Polesine
  Občina Corbola
  Občina Papozze
  Občina Porto Viro
  Občina Rosolina
  Občina Taglio di Po
  Občina Terzo d'Aquileia
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
  Občina Izola - Comune di Isola
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Namen projekta z naslovom “Coast to Coast” je bil zagotoviti promocijo območja delte reke Pad in spodbuditi družbeni in gospodarski razvoj. Projekt se je izvajal v petih ukrepih s sodelovanjem slovenskih in italijanskih institucij, gospodarskih družb, ki delujejo na področju turističnih pretokov, kulture, okolja in izobraževanja na obeh straneh Jadranskega morja. V okviru projekta so bile izvedene številne promocijske aktivnosti s ciljem ovrednotiti območje iz vidika turizma in okolja. Zgrajeni so bili turistični privezi, nadgrajene so bile povezave med pristanišči in privezi za uporabo manjših plovil s ciljem okrepiti plovnost in tako spodbuditi ponovno odkrivanje območja, po katerem tečejo rokavi reke Pad in je že del obale Jadranskega morja. Urejene so bile tudi turistične poti, ki so se navezale na obstoječe kolesarske poti in nastanitvene zmogljivosti. Številna območja delte reke Pad so sedaj bolje povezana, hkrati pa tudi bolj razpoznavna zaradi okoljske vrednosti. S privezi vzdolž reke Pad se je ustavila erozija bregov, kar predstavlja tudi pozitiven prispevek k varovanju okolja. Možnost privezovanja manjših plovil na določenih delih delte reke Pad naj bi spodbudila tudi razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, okrepila obrtne dejavnosti, značilne za delto reke Pad, ki danes počasi izginevajo. Lažji dostop do območij delte reke Pad prek vodnih poti zagotovo prispeva k razvoju opazovanja ptic in turistom daje možnost, da si ogledajo poglavitne zgodovinske znamenitosti, istočasno pa je to spodbuda za vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z rečnim ribolovom.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodeltapo.org/enteparco/ progetti/2004Coast.to.Coast.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 1.472.266,90 €
 • Dežela / Statistična regija: Rovigo

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017