projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Coast to coast – Turistično, naravno in kulturno spodbujanje

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222071
 • Koristnik: Regijski park "Delta del Po"
 • Partner:
  ASCOM Rovigo - Združenje za trgovino, turizem, storitve in za mala in srednja podjetja
  Center za pospeševanje podjetništva (Piran - Pirano)
  CNA - Državno obrtno združenje (Rovigo)
  Neposredni kmetovalci (Rovigo)
  Občina Terzo d'Aquileia
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Komen
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Posebna ustanova Trgovniske zbornice Rovigo
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Provincia di Rovigo
  Pokrajina Venezia
  Sloveneta d.o.o. (Sežana)

 • Opis: Namen projekta z naslovom “Coast to Coast” je bil zagotoviti promocijo območja delte reke Pad in spodbuditi družbeni in gospodarski razvoj. Projekt se je izvajal v petih ukrepih s sodelovanjem slovenskih in italijanskih institucij, gospodarskih družb, ki delujejo na področju turističnih pretokov, kulture, okolja in izobraževanja na obeh straneh Jadranskega morja. V okviru projekta so bile izvedene številne promocijske aktivnosti s ciljem ovrednotiti območje iz vidika turizma in okolja. V prvem delu se je tako pripravil informacijski sistem, na osnovi tehnologije GPS in GMS, ki turistom omogoča iskanje informacij z naprednimi tehnološkimi orodji. V drugem delu pa so se izvedle že uveljavljene promocijske aktivnosti v sodelovanju s sektorskimi organizacijami in lokalnimi partnerji, z namenom ovrednotenja in poenotene obravnave celotnega v projekt “Coast to Coast” vključenega območja. Rezultat prvega dela aktivnosti je vodič, ki obiskovalcem nudi informacije tako, da se na elektronskem zemljevidu prikaže pozicija obiskovalca na območju s predlaganimi pripravljenimi potmi ter smerjo do izbrane turistične lokacije. Za promocijo območja so bile izvedene še druge aktivnosti, in sicer so bile organizirane posebne razstave in sejmi ter posveti in kongresi za zainteresirane ponudnike turističnih storitev. Posebna pozornost je bila posvečena zgodovinskim, etnološkim, arheološkim in gospodarskim vidikom območja.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodeltapo.org/enteparco/ progetti/2004Coast.to.Coast.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 1.373.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Rovigo

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017