projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Med zvoki krajev – Mednarodni glasbeni festival

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222020
 • Koristnik: Združenje "Progetto Musica" (Ronchi dei Legionari)
 • Partner:
  Kulturni dom (Nova Gorica)
  Pokrajina Gorizia

 • Opis: V okviru projekta se je izvajala intenzivna promocija mednarodnega festivala “Zvoki naših krajev”, ki predstavlja priložnost za turistično poživitev manjših središč v Furlaniji Julijski krajini in čezmejnega območja v Sloveniji s ciljem izkoristitit arhitekturno dediščino, cerkve, stare palače in značilne kotičke kot naravno ozadje glasbenega programa. Namen aktivnosti je bil ustvariti turistično omrežje, ki bi izpostavilo zgodovinsko, arhitekturno, kulinarično ter etnološko dediščino območja kot destinacijo s posebno lokalno kulturo zanimivo tako za stalne kot za prehodne obiskovalce, območje je dosedaj nepoznano masovnemu turizmu. O čezmejnem območju Furlanije Julijske krajine in Slovenije je bilo izdelano večjezično promocijsko gradivo (italijanščina, slovenščina, nemščina), pri čemer so izpostavljena območja s poudarjenim sezonskim turizmom. Izdelana so bila tudi promocijska orodja, kot so plakati, zgibanke, cestni transparenti, brošure z vsemi potrebnimi informacijami: od koncertov do zgodovinskih in kulturnih informacij o krajih, ki gostijo posamezne dogodke, za celotno območje. Gradiva obsegajo tudi podatke nastanitvenih zmogljivosti in pomembnejših centrov. Promocija se je izvajala v mreži za izmenjavo informacij s sodelovanjem turističnih agencij. Izdelani so bili turistični paketi za goste, ki prenočujejo na tem območju in organizirani prevozi za goste iz hotela do lokacije koncerta z osvežitvijo v značilnem lokalu.
 • Spletna stran projekta: http://www.neisuonideiluoghi.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2002
 • Datum konca projekta: september 2002
 • Odobreni strošek: 220.524,34 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017