projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Julijci v današnji in prihodnji podobi: Pešpot saškega kralja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222016
 • Koristnik: Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
 • Partner:
  Občina Chiusaforte
  Občina Resia
  Občina Resiutta
  Občina Tarvisio
  Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
  Občina Bovec
  Občina Kranjska Gora

 • Opis: Projekt je del širšega projekta z naslovom “Julijske Alpe med sedanjostjo in prihodnostjo”, v sklop katerega sodijo aktivnosti na čezmejnem območju med občinama Trbiž in Rezija v Italiji ter Kranjska gora in Bovec v Sloveniji, in sicer izdelava informativnega gradiva v dveh jezikih ter vzpostavitev delovnega omizja, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz sodelujočih uprav. Naloga omizja je spremljanje izvajanja podprojektov. Namen projekta je bil spodbuditi in okrepiti turistične in gospodarske dejavnosti na čezmejnem območju, in sicer s strategijo posebnih in celovitih ukrepov na področju gorskega, izletniškega, naravovarstvenega, poučnega in podeželskega turizma. Projekt je predvidel izvedbo sinergičnih aktivnosti za ovrednotenje in ohranitev naravnih danosti. V okviru projekta so bile urejene tri planinske poti Italijanske planinske zveze (CAI): pot 625 od planinskih koč Brunner in Corsi (med Selo Nevejo in Predelom). Prva koča, danes v degradiranem stanju, je bila lovsko zatočišče Saškega kralja Friedricha Augusta, druga pa je še delujoča in ima, kot dobro izhodišče za alpinistične in opremljene poti, tudi veliko obiskovalcev; pot 628 v smeri planine Krni dol; pot 629 od Viške planine (med Visoko Belo Špico in planino Krni dol), na kateri stoji turistična kmetija, kjer je bilo obnovljeno planšarsko bivališče. Za ureditev poti je bila posekana podrast in nameščena oprema (ograje in kabli ter stopnice in preklade),nameščene so bile table in oznake CAI v dveh jezikih ter izdelano informativno gradivo.
 • Spletna stran projekta: http://www.comunitamontanadelgemonese.it/ ext_space/Re_di_Sassonia/indexita.htm

 • Datum pričetka projekta: november 2004
 • Datum konca projekta: oktober 2005
 • Odobreni strošek: 55.783,12 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017