projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Kraška naravoslovna učna pot opremljena tudi za slepe

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222010
 • Koristnik: Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Kraško gozdarsko društvo
  Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Sežana

 • Opis: Projekt se je izvajal na območju Bazovice, kjer je bila z visoko tehnologijo opremljena pot tudi za slepe in slabovidne, invalide in ljudi z motoričnimi motnjami. Gozd Igovca leži na večinoma ravnem ozemlju, ki ga obiskuje veliko število izletnikov, športnikov in starejših obiskovalcev. Območje je že dostopno z gozdnimi cestami in potmi ter s sredstvi javnega prometa iz Trsta. Pot, poimenovana po Jožefu Reslju, poteka po območju, ki so ga pogozdili avstrijski gozdarji leta 1830, ko so postavili operativni center za pogozdovanje Tržaškega Krasa. Projekt se tako navezuje na zgodovinske poti in jih povezuje s potmi, ki jih je v novejši zgodovini uredila Gozdarska služba. Bazovica je danes pomemben center za znanstvene raziskave, saj je sedež raziskovalnega območja Sinhrotron. S projektom je bila uresničena ideja povezave poti z raziskovalnim centrom, ki je opremljena z visoko tehnologijo z nizkim vplivom na okolje. V sodelovanju z deželno direkcijo Zveze slepih in slabovidnih so bile gozdne poti opremljene z napredno tehnološko opremo - infrardečimi napravami, ki prek sistema oddajnikov in sprejemnikov oddaja zvočne informacije (v italijanščini, angleščini in slovenščini) o smereh ter okoljskih in zgodovinskih posebnostih območja, na katerem stoji obiskovalec. Pot je dolga približno štiri kilometre in povezuje Bazovico s Kobilarno Lipica, ki že leta nudi hipoterapijo za slepe in slabovidne. Projekt je prispeval k dostopnosti območja, na italijanskem delu poti v približni dolžini dveh kilometrov.
 • Spletna stran projekta: http://www.regione.fvg.it/asp/sentieroressel/ welcome.asp

 • Datum pričetka projekta: september 2002
 • Datum konca projekta: december 2005
 • Odobreni strošek: 600.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017