projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Koče in bivaki v alpskem loku za varno in primerno obiskovanje planin

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222001
 • Koristnik: Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
 • Partner:
  SPDT - Slovensko planinsko društvo Trst

 • Opis: Projekt je del obširnejšega programa za razvoj gorskega turizma, pri katerem sodelujejo Slovenija, avstrijska Koroška in Furlanija Julijska krajina. Vedno večja enotnost evropskega političnega prostora in vstop Slovenije v Evropsko unijo sta dejavnika, ki vodita do povečanja turizma na tem območju, zaradi česar pa morajo organizacije in ponudniki prilagoditi svojo ponudbo novemu povpraševanju v turizmu. Planinska društva s treh območij so v ta namen podpisala konvencijo, ki predvideva vzpostavitev mreže za izmenjavo informacij in izkušenj, da se uskladijo njihove aktivnosti in promocija skupnih projektov. Sporazum je skladen z nameni, določenimi v Alpski konvenciji (1991), za promocijo trajnostnega razvoja območij v alpskem loku in posledično izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. V okviru projekta je bila obnovljena “Alpska hiša” v Beli peči, v kateri je učni center kot izhodiščna točka za ostale turistične organizacije v deželi ter bo z namenom sodelovanja in skupne promocije povezan s centrom v Mojstrani v Triglavskem narodnem parku in centrom Glocknerhaus ob vznožju Grossglocknerja. V okviru projekta je bila načrtovana tudi posodobitev in obnova planinskih koč Grego (Trbiž), Grauzaria (Moggio), Pelizzo (Sovodnje), Nordio (Tablja) ter bivakov Perugini in Frisacco (Park Furlanski Dolomiti).
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2003
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 1.162.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017