projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: OPSLOCOP - Slovenska priložnost II: oživitev gospodarstva v podporo čezmejnega sodelovanja malih in srednje velikih podjetij

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.1 - Izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja

 • Koda projekta: CAVEN221570
 • Koristnik: Center za storitve in dokumentacijo za mednarodno gospodarsko sodelovanje (Gorizia)
 • Partner:
  Inkubator d.o.o. (Sežana)

 • Opis: Cilj projekta je zagotoviti pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo na obmejnem območju, in pogosto predstavljajo še neizkoriščene razvojne možnosti. Cilj je izboljšanje odnosov med podjetniškima sistemoma s pomočjo različnih aktivnosti namenjenih sodelovanju gospodarskih in institucionalnih ustanov z obeh območij. Namen aktivnosti je povečati poznavanje, konkurenčnost in inovativnost s spodbujanjem institucionalnega in gospodarskega sodelovanja. Glavni cilj je razširiti razvojne možnosti malih in srednje velikih podjetij celotnega upravičenega območja s spodbujanjem nastanka skupnih inovativnih podjetniških priložnosti ob stremljenju po največjem možnem združevanje tudi s pomočjo uporabe sredstev, ki jih omogoča telematika. Projekt je neposredno usmerjen k razvijanju okolja ugodnega za trgovinsko, tehnološko in proizvodno sodelovanje podjetij iz Veneta, ki se nahajajo na upravičenem območju, s slovenskimi podjetji z obmejnega območja. Cilj začetne faze je osredotočen na nekaj gospodarskih dejavnosti, na katerih bi razvili projektne aktivnosti in opozorili na ključne probleme. Pripravljen bo pregled virov in kritičnih točk sektorja na način, ki bo podlaga za določitev možnih predlogov za prihodnost. Namen projekta je torej ustrezna seznanitev z gospodarskimi značilnostmi območja, poznavanje njihovega proizvodnega položaja in razvojnih možnosti. Namen je tudi vzpostaviti primerno tehnično pomoč za ovrednotenje in krepitev gospodarskega tkiva čezmejnih malih in srednje velikih podjetij.
 • Spletna stran projekta: http://www.informest.it/progetti/opslocoop/ italiano/progetto.asp

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: november 2007
 • Odobreni strošek: 142.910,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017