projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Primeri dobrih praks za pripravo in razvoj obrtnih con na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.1 - Izboljšanje konkurenčnosti in sodelovanja

 • Koda projekta: AAFVG221078
 • Koristnik: SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
 • Partner:
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  EIC SI 753 - Centro di ricerche scientifiche - Università del Litorale)
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Piran-Pirano
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Izola
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Piran
  RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo Capodistria
  Servis S.r.l. (Trieste)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt je namenjen promociji “dobrih praks” na področju načrtovanja, razvoja in izvedbe modela obrtnih con, ki se uporablja na območju treh obrtnih con, to je Dolina, Dolina 2 in Zgonik, s ciljem prenosa tega modela na tri skupne slovenske partnerje v projektu: Koper-Capodistria, Izola-Isola in Piran-Pirano. Vodilno vlogo pri projektu ima Slovensko deželno-gospodarsko združenje (SDGZ), ki od leta 1946 združuje podjetnike slovenske manjšine v Italiji. Cilj projekta je izvedba analiz in študij na zakonodajnem, pravnem in finančnem področju v okviru razvoja italijanske in slovenske obrti. S tehničnega vidika je predvidena priprava projekta izdelave “modularne hale”, ki jo bo mogoče uporabiti tako v Furlaniji Julijski krajini kot na območju Slovenije; obenem bo pripravljena analiza stanja urbanizacije območij, kjer je predvidena izgradnja obrtnih con. Projekt se bo zaključil z izdajo dvojezične publikacije “Best practices za pripravo in razvoj obrtnih con na čezmejnem območju”, italijansko-slovenskega in slovensko-italijanskega slovarja tehnične terminologije na področju gradbeništva ter oblikovanjem spletne strani, na kateri bodo objavljene vse informacije in celotno gradivo nastalo v okviru projekta.
 • Spletna stran projekta: http://www.obrtnecone.it

 • Datum pričetka projekta: oktober 2003
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 200.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017