projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: CROSS V - Strategija razvoja 5. koridorja s posebnim poudarkom na odseku med Italijo in Slovenijo ter študija izvedljivosti nove železniške proge Trst – Divača ob izvajanju Odločbe (ES) št. 884/2004

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: CAFVG112552
 • Koristnik: RFI - Italijanske železnice (Trieste)
 • Partner:
  Glavna direkcija za prostorsko planiranje, energijo, mobilnost in prometno infrastrukturo Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
  Direkcija za Vodenje Investicij v Javno Železniško Infrastrukturo (sektor Ministrstrva za Promet Republike Slovenije)
  INCE - Izvršni sekretariat srednje - evropske pobude (Trieste)
  Ministrstrvo za infrastrukturo in promet Republike Italija
  Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
  Deželni sekretariat za infrastrukturo in mobilnost Dežele Veneto

 • Opis: V okviru projekta je predvidena določitev strateških ukrepov za razvoj in nadgradnjo podjetij in infrastrukture vzdolž vseevropskega 5. koridorja in s tem izboljšanje povezanosti med državami, po katerih poteka koridor. Eden najpomembnejših čezmejnih odsekov je odsek Trst-Divača med Slovenijo in Italijo, za katerega je v okviru prednostnega projekta št. 6 vseevropskih mrež TEN, kot izvajanje Odločbe (ES) št. 884/2004, predvidena priprava študije izvedljivosti nastanka nove železniške infrastrukture. V okviru strateške študije o 5. koridorju (financirana je bila s sredstvi iz nacionalnega zakona št. 84/2001) so se analizirali pozitivni in negativni vplivi celotne trase na prostorski razvoj, transportne sisteme, družbenogospodarsko in naravno okolje ob upoštevanju nacionalnih predpisov v dveh državah ter Skupnostnih predpisov s tega področja. V okviru študije izvedljivosti železniške povezave Trst-Divača - okvirne dolžine 28 km - se bodo upoštevali predvsem naslednji vidiki: tehnični parametri za izgradnjo trase, tudi na področju varnosti, morajo biti enaki vzdolž celotne trase; potrebno je doseči najvišji možni hitrostni razred ob upoštevanju tudi tehničnih in finančnih omejitev; maksimalni vzpon ne sme preseči 17 promil. Zaradi mešane, vendar pretežno tovorne železniške povezave, je potrebno upoštevati tudi možnost dodatnega zmanjšanja vzpona. Pri projektu sodeluje vrsta partnerjev, in sicer z italijanske strani Ministrstvo za infrastrukturo in promet, deželi Furlanija Julijska krajina in Veneto, Rete Ferroviaria Italiana in Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude, s slovenske strani pa Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo (v okviru Ministrstva za promet) in Ministrstvo za okolje in prostor.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2006
 • Datum konca projekta: junij 2008
 • Odobreni strošek: 2.179.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017