projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TRASED - Prenos tehnologije in dobrih praks za ravnanje s sedimenti med pristanišči v Benetkah in Kopru

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: CBVEN112371
 • Koristnik: Pristaniška uprava (Venezia)
 • Partner:
  Luka Koper d.d.

 • Opis: Projekt predvideva preizkušanje tehnoloških rešitev in dobrih praks za ravnanje z odstranjenimi morskimi sedimenti v pristaniščih v Benetkah in Kopru. Pristanišči, ki sta med ostalim tudi vključeni v program SedNet, Evropska mreža za raziskavo sedimentov, delujeta v podobnih industrijskih okoljih in skrbita za ravnanje s sedimenti, ki vsebujejo okolju nevarne snovi. Projekt TRASED preučuje tehnološke možnosti za proizvodnjo opečnih izdelkov in kamene soli. Namen projekta je izbrati pilotne projekte za preveritev na osnovi inovativnih kriterijev za ocenjevanje tehnologije in prakse pri ravnanju s sedimenti ter opraviti preizkuse na materialu, ki se zbira v pristaniščih. Za boljše poznavanje možnosti ravnanja z navedenimi materiali so v okviru projekta predvidene tehnološke delavnice o procesu proizvodnje opečnih izdelkov iz sedimentov. Posebna pozornost se posveča tudi preučevanju železniške logistike v pristaniščih Benetke in Koper, zato da bi izboljšali natovarjanje in odvažanje zbranih sedimentov. S pripravo in oblikovanjem teritorialnega informacijskega sistema (SIT Demanio) je omogočeno tudi učinkovito upravljanje in varovanje okolja na območju pristanišč.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2000
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 861.627,40 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017