projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Litoranea Veneta - slovenska obala. Projekt ovrednotenja ozemlja med Benetkami in slovensko obalo

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: CAVEN112370
 • Koristnik: Sistemi Territoriali S.p.A. (Padova)
 • Partner:
  Gospodarska zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper

 • Opis: Namen projekta je za turistične, kulturne in okoljske namene okrepiti in ovrednotiti območje z določitvijo potrebnih ukrepov za zagotovitev delovanja rečne in pomorske infrastrukture, znane pod imenom “Obalna vodna pot Veneta”: številne kopenske vodne poti po kanalih, rekah in lagunah potekajo od reke Pad do Tržaškega zaliva in Punte Zdoba ter ob obali vse do Istre. Na italijanski strani poteka vodna pot po območju dveh dežel, štirih pokrajin in dvanajstih občin in skupaj obsega več kot petsto kilometrov. Območje z visoko okoljsko in krajinsko vrednostjo se zato lahko uveljavi kot eno izmed najbolj znanih in cenjenih kopenskih vodnih poti na svetu. Slovenski partner v okviru projekta določi možnosti širitve projekta na svojem ozemlju ter pripravi študijo o povpraševanju in lastnostih ponudbe. Projekt zasleduje številne cilje, in sicer varovanje okolja na obalah Veneta in Slovenije, priprava in promocija celovitega sistema turističnega pomena, pri čemer, zaradi pretoka turistov, omogoča bolj intenzivno sodelovanje in večji obseg kulturnih izmenjav, ki bi temeljil na obsežnejšem in količinsko ter kakovostno bolj raznolikem sistemu ponudbe. Dodaten pričakovani dolgoročni učinek je trikratno povečanje rečno-pomorskega prometa tudi s povečanjem števila privezov in povezanih storitev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 1.000.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017