projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Oživitev čezmejnega prometa

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112224
 • Koristnik: Pokrajina Udine
 • Partner:
  Občina Attimis
  Občina Faedis
  Občina Taipana
  Občina Kobarid
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Projekt za izboljšanje medobčinskih cestnih povezav z mejnim prehodom Most na Nadiži je nastal z željo po krepitvi čezmejne cestne povezave in lažjemu prehod meje v sosednjo Republiko Slovenijo. V okviru projekta se nadgradi cestno omrežje od državne ceste št. 356 do mejnega prehoda Most na Nadiži vzdolž zgornjega toka reke Nadiže vse do slovenskega ozemlja. Omrežje sestavlja vrsta občinskih cest, ki v dolini pod državno cesto št. 356 povezujejo občine Ahten, Fojda in Tipana in njihove gorske dele: Forame, Plestišča, Subit in Čenebola ter se prek Mosta na Nadiži povežejo skozi Breginj in Borjano do Kobarida. Projekt je torej dopolnitev pokrajinske ceste št. 38 Karnahta, ki je kot povezava do Republike Slovenije alternativa državni cesti št. 356, saj je bolj ugodna povezava kot vzhodna in severna videmska obvoznica. Projekt temelji na predpostavki, da je izboljšanje cestnih povezav bistvenega pomena za vse oblike izmenjave ter zbliževanja prebivalcev, združevanje virov in idej, torej za proces integracije ob meji. Izboljšanje cestnih povezav na območju z velikim turističnim, naravovarstvenim in okoljskim potencialom predstavljajo osnovo za naložbe, zlasti v gostinski sektor.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 2.352.678,77 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017