projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ukrepi za ovrednotenje ozemlja na območju občine Concordia Sagittaria

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: BAFVG112222
 • Koristnik: Občina Resia
 • Partner:
  Občina Bovec

 • Opis: V okviru projekta se predvideva obnova na cestnem odseku med prelazom Krnica in Učjo oziroma cesto, ki povezuje občino Rezija z državno mejo, ter s tem poveča varnost in pretočnost prometa in izboljša mobilnost čezmejnih delavcev in turistov. V ta namen se vozišče v spodnjem delu razširi (kolikor to dopušča morfologija terena) z izgradnjo podpornih zidov, ustrezno prekritih s kamni, in/ali v zgornjem delu z odkopom brežin in ureditvijo obstoječih klancev ter izgradnjo manjših podpornih zidov, kjer je potrebno. Celotna cestna površina se izravna do določene mere zato, da se odpravijo najbolj kritični in ovinkasti deli ceste. V ta namen se odkopljejo nekatere brežine in zasujejo vmesne doline ter zgradijo povezovalni mostovi. Cestno površino se opremi še z robniki, kanali, novo asfaltno prevleko, varnostno ograjo in ostalim potrebnim. Obstoječi kanali za odtekanje meteornih voda se ohranijo in ustrezno obnovijo, da se zagotovi njihova polna učinkovitost in izboljša odtok vode. Celoten projekt se izvede s poudarkom na okoljski vidik, pri čemer je velik pomen pripisan ureditvi brežin, ki so podvržene plazenju, in na splošno izvajati ukrepe, ki bi imeli čim manjši vpliv na okolje.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 999.990,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017