projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Projekt za funkcionalno preureditev mejnih tovornih terminalov med Štandrežem in Vrtojbo (dodatna dela)

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAVEN112097
 • Koristnik: Občina Concordia Sagittaria
 • Partner:
  Goriški muzej
  Pokrajina Venezia

 • Opis: V okviru projekta se uredijo arheološke poti, ki so zasnovane tako, da prispevajo k izboljšanju povezav in spodbujajo k turističnemu obisku glavnih najdišč v kraju Concordia romana. Predvideni so tudi ukrepi za obnovo zgodovinske in kulturne dediščine v krajih z naselbinami iz rimskega obdobja ter ovrednotenje stičišč s širšim okoljem znanim kot “X Regio Augustea”. Na območju kraja Concordia Sagittaria sta predvidena dva sklopa ukrepov. Prvi je namenjen obnovi rečnih poti, ki povezujejo glavne kraje, izgradnji pristana na reki Lemeni pri kraju Cavanella (v sodelovanju z Etnografskim muzejem) in privezov za manjša turistična in rekreativna plovila. Drugi sklop je namenjen zgodovinskemu jedru mesta Concordia, osrednjem delu zgodovinske in arheološke dediščine, po katerem poteka infrastruktura za dostop do urejenih arheoloških poti in krajev. Poleg obnove so v projektu predvidene tudi promocijske aktivnosti, in sicer objava tiskanih in elektronskih tematskih vodičev ter organizacija prireditev in strokovnih posvetov ter prireditev namenjenih obiskovalcem turističnih znamenitosti.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 1.570.750,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017