projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izboljšanje medobčinskih cestnih povezav z mejnim prehodom Most na Nadiži

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112336
 • Koristnik: SDAG S.p.A. (S. Andrea)
 • Partner:
  Fersped d.d. (Nova Gorica)
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Proces funkcionalne preureditve mejnih tovornih terminalov je tesno povezan z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in novimi predpisi s carinskega področja. Projekt predstavlja odgovor na novonastalo situacijo, zaradi katere se predvideva sprememba in prekvalifikacija mejnih terminalov Štandrež in Vrtojba ter vzpostavitev tehničnih in strukturnih povezav med sosednjima terminaloma na italijanski in slovenski strani. Tako bo nastal napreden logistični terminal, ki bo odgovarjal povpraševanju mednarodnega prometa vzdolž 5. koridorja. S tehničnega vidika je ukrep sestavljen iz dveh delov, in sicer glavnih in dodatnih del. Med dodatna dela sodi študija o izvedljivosti logistične ploščadi, s katero naj bi se izboljšale in dopolnile storitve, ki jih nudi infrastruktura na terminalu. V okviru študije se pripravijo statistične analize cestnega in železniškega prometa v Sloveniji in Italiji, ugotovijo se priložnosti za razvoj in preučijo nacionalne in evropske politike za področji prevozništva in logistike.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 364.257,29 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017