projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Preučevanje primarne produktivnosti in sekundarne produkcije umetnih struktur pri Dosso di Santa Croce

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111021
 • Koristnik: Oddelek za biologijo - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Geodetski inštitut Slovenije (Ljubljana)

 • Opis: V okviru študije, ki predstavlja nadaljevanje raziskav, začetih v okviru Programa INTERREG IIA/Phare-CBC Slovenija-Italija, se bodo, z uporabo sond za merjenje različnih parametrov ter kemijsko analizo glavnih parametrov in dejavnikov, ki vplivajo na biotsko komponento kot so temperatura, slanost, raztopljeni kisik in prosojnost, določile lastnosti območja Dosso di Santa Croce. Dodatno bo izvedena tudi analiza biotske raznovrstnosti (število vrst in njihovo število) ter preverjanje zrelosti podvodnih struktur na podlagi učinkov grebena na tigmotropizem rib. V naslednji fazi se oceni biomasa živalskih vrst komercialnega pomena (klapavice, ostrige in pokrovače), z namenom opredeliti možnosti njihove gospodarske rabe in preveriti učinek pasivnega privabljanja in ponovnega naseljevanja, ki sta ju izvajale ‘Strutture Subacquee MultiLivello (S.S.ML.)’. Poleg tega se preverijo kolonije na različnih tipih tal in učinki preizkušanja inovativnih tehnik za obnovitev naravnega okolja in morskega ekosistema. Za določanje biocenoze na morskem dnu in tanatocenoze ob grebenu se opravijo raziskave za oceno okoljskih vplivov umetne strukture in morebitnih sprememb za organizme, ki kolonizirajo sedimente v bližini. V zadnji fazi projekta se predvidi prilagoditev obstoječih struktur, porazdelitev območja na parcele, da se ustvari večja serija habitatov za ribe vseh velikosti in vzpostavitev službe varovanja območja, da se prepreči športni ribolov. Rezultati teoretskih in uporabnih raziskav se ob koncu prenesejo v usposabljanje in osveščanje z uporabo tiskanih in digitalnih nosilcev.

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 340.427,45 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017