projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (glavna dela)

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112023
 • Koristnik: Intermodalni terminal Trst - Fernetiči
 • Partner:
  BTC Terminal Sežana

 • Opis: Proces funkcionalne preureditve mejnih tovornih terminalov je tesno povezan z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in novimi predpisi s carinskega področja. Namen projekta je zgraditi logistično platformo Fernetiči-Sežana, skupno slovensko-italijansko ploščad z ustrezno povezanim uvoznim in izvoznim delom, katerih namen je bistveno skrajšati trajanje carinskih postopkov. S tehničnega vidika je aktivnost sestavljena iz dveh delov, in sicer glavnih in dodatnih del. Med glavna dela v zvezi z izgradnjo skupne ploščadi sodi postavitev svetilniškega stolpa in ureditev obstoječih stolpov za osvetlitev ploščadi, izgradnja povezovalne rampe med skladišči, afsaltiranje dovoznih poti in ploščadi, preureditev notranjih in zunanjih cestnih dostopov ter ureditev zelenih površin. Cestni terminal se opremi tudi z računalniško strojno in programsko opremo za upravljanje ploščadi. V okviru projekta se izdela tudi študija o možnosti celovitega načrta za razvoj terminala na osnovi obstoječih predpisov in obstoječih podatkov o multimodalnih centrih in transportnih sistemih nasploh ter o prestrukturiranju podjetij, ki trenutno delujejo v okviru terminala.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: avgust 2002
 • Datum konca projekta: november 2005
 • Odobreni strošek: 2.012.342,11 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Primorsko-notranjska

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017