projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Glasba brez meja

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAFVG441158
 • Koristnik: Glasbena Matica (Trieste)
 • Partner:
  Kulturno društvo “TriesteProgetti” (Trieste)
  Društvo za sodobno glasbo “Chromas” (Trieste)
  Založniška hiša "EBS - East Border Sound" (Aurisina - Nabrežina)
  Center za glasbeno vzgojo (Koper - Capodistria)
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Filozofska fakulteta - Univerza v Vidmu
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Slovenski center za glasbeno vzgojo “Emil Komel” (Gorizia)
  SSO - Svet slovenskih organizacij
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)
  Zveza primorskih glasbenih šol

 • Opis: Namen projekta, ki je sad kulturnega sodelovanja med slovensko manjšino v Italiji in italijansko manjšino v Sloveniji, je ohranjanje in promocija glasbene dediščine ter strokovno usposabljanje mladih glasbenikov, ki živijo na čezmejnem območju. V okviru projekta je ustanovljen Dokumentacijski center za arhiviranje, hranjenje, preučevanje in objavljanje glasbe na ozemlju Furlanije Julijske krajine oziroma Trsta ter Republike Slovenije. Za sedež Centra je bila izbrana Glasbena matica, ki že skoraj sto let deluje na glasbenem področju tega območja in se lahko pohvali z obsežno dokumentacijo. Program izobraževanja je bil pripravljen v partnerstvu z Zvezo primorskih glasbenih šol, z namenom organizirati dogodke in omogočiti mladim talentom na čezmejnem območju, da se predstavijo in udeležijo tečajev na visoki umetniški ravni. Na ta način se jim omogoči, da delujejo v okviru čezmejnega sodelovanja na območju, ki postaja vedno bolj enotno. Specifičen cilj projekta je ustanovitev čezmejnega harmonikaškega orkestra in izvedba mojstrskega tečaja izpopolnjevanja za klasično kitaro. Projekt se zaključi z dvema koncertoma simfoničnega orkestra italijanskih in slovenskih učencev Zveze primorskih glasbenih šol, prvi je namenjen šolam, drugi pa širši javnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2003
 • Datum konca projekta: december 2004
 • Odobreni strošek: 40.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017