projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Okraj kulturne dediščine

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAVEN441121
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Venezia)
 • Partner:
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)
  Združenje obrtnikov Venezia
  Konzorcij "Rest' Arte Alvisopoli" (Alvisopoli di Fossalta di Portogruaro)
  Znanstveno tehnološki park Venezia (Venezia Marghera)
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Namen projekta je okrepiti in povečati obseg družbenega in gospodarskega sodelovanja ter kulturnih izmenjav med skupnostmi ob severnem Jadranu, da bi se izboljšala integracija med narodnostmi in se ovrednotila zgodovinska in kulturna ter zlasti arhitekturna dediščina. V okviru projekta se izpostavijo skupni elementi in zgodovinske vezi obalnih kultur v deželi Veneto in Sloveniji ter se spodbudi odkrivanje, varovanje in ohranjanje skupne zgodovinske in kulturne dediščine; spodbujajo se operativne sinergije akterjev dveh območji; spodbujajo se izmenjave strokovnih študij in raziskav na področju zgodovine, kulture, družbe in gospodarstva; spodbuja se prenos znanja in novo gospodarsko sodelovanje na področju odkrivanja in varovanja umetnostne dediščine. Namen projekta je vzpostaviti “Okraj kulturne dediščine” in pogoje za konstruktivno sodelovanje med številnimi subjekti na slovenski in italijanski strani. Projekt se izvaja s pomočjo raziskav, pripravo publikacij in organizacijo čezmejnih seminarjev o konservatorstvu in restavriranju kulturne ter zlasti arhitekturne dediščine.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2003
 • Datum konca projekta: september 2004
 • Odobreni strošek: 94.900,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017