projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Kobilarna Lipica – izjemna kulturna krajina

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BASLO111423
 • Koristnik: Javni zavod "Kobilarna Lipica" (Lipica
 • Partner:
  Zadruga Zadružni pašnik Basovica
  Pokrajina Trieste

 • Opis: V okviru projekta je predvidena posodobitev glavnega vhoda na območje Kobilarne Lipica (v smeri proti Trstu) in nova opredelitev zaščitenega območja v razširjenem čezmejnem prostoru, ki je nastal po nedavnem padcu meje med Slovenijo in Italijo. Poleg že omenjenih aktivnosti projekt predvideva posaditev novih dreves - hrastov, odstranitev odvečnega rastlinja, melioracijo zemljišča, kot tudi ohranitev kraške krajine in rastlinske biotske raznovrstnosti na obravnavanem območju. Projekt postavlja v ospredje tudi potrebo po okrepitvi potenciala že obstoječih struktur, med katere spada Muzej v kobilarni, ki nudi možnosti organizacije tematskih razstav o dejavnostih in posebnostih Lipice. Multimedijska sredstva in gradiva nudijo možnost za spoznavanje celotnega območja in odkrivanje njegovih posebnosti, kot so lipicanci, zaradi katerih je to območje edinstveno. Namen projekta je tako povečati prepoznavnost območja in s tem povečati tuid število obiskovalcev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 56.037,61 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017