projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Vivilforte

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAVEN551087
 • Koristnik: Gospodarsko interesno združenje "Marco Polo System" (Venezia)
 • Partner:
  Občina Chioggia
  Občina Venezia
  Občina Bovec

 • Opis: Sistem utrdb na območju CADSES Sever je bil v zadnjih letih popisan tako s teritorialnega vidika (v Sloveniji in Italiji) kot z vidika prioritet zgodovinske in arhitekturne dediščine. Namen projekta je pripraviti sistem za ovrednotenje območij Chioggia, Mestre-Benetke in Bovec ter jih s pomočjo zgodovinskih prireditev in promocije približati lokalnemu prebivalstvu. Pobuda izhaja iz skupne vojaškoarhitekturne dediščine z namenom izpostaviti posamezna zgodovinska obdobja ali vidike, ki so zaznamovali odnose med Benetkami in slovensko gorsko skupnostjo v Posočju in dolini Nadiže od 15. stoletja do razpada Beneške republike. Projekt zajema pripravo zgodovinske študije o odnosih med obmejnimi območji; v partnerskih občinah predvideva organizacijo zgodovinskih prireditev v utrdbah iz šestnajstega in devetnajstega stoletja ter organizacijo dveh delavnic: “prestrukturiranje” držav po Napoleonovih reformah ter obrambni sistem Benetk in severovzhodnih meja v šestnajstem stoletju. V okviru zaključnega kongresa pa se posebno pozornost nameni še odnosom med Beneško republiko in obmejnimi etničnimi skupnostmi. Z aktivnostmi skuša projekt tako prispevati k ovrednotenju zgodovinskih in kulturnih vezi med območjem Veneta in slovenskim Posočjem ter porečjem Nadiže, da bi se s tem odprle nove priložnosti na področju turizma in kulturnih izmenjav, lokalnim prebivalcem pa približala zgodovina utrdb in opuščenih vojaških zgradb.
 • Spletna stran projekta: http://www.marcopolosystem.it/marcopolosystem.htm

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: junij 2004
 • Odobreni strošek: 83.333,33 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017