projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Glasovi, zvoki in kultura jadranskega pomorstva

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAVEN441085
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Venezia)
 • Partner:
  ASPO - Posebna ustanova za Pristanišče Chioggia
  CNN - Ladjedelnica (Chioggia)
  Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Izola - Isola)

 • Opis: Namen projekta je krepiti in povečati obseg družbenega in gospodarskega sodelovanje ter kulturne izmenjave med skupnostmi ob severnem Jadranu, da bi se tako izboljšala integracija med narodnostmi in ovrednotila zgodovinska, predvsem pa arhitekturna dediščina. Namen projekta je odkriti in ovrednotiti tradicijo pomorskih, rečnih in obalnih kultur ter vezi in vrednot preteklosti in tako spodbujati ponovno odkrivanje skupne zgodovinske in kulturne dediščine dežele Veneto in sosednje Republike Slovenije. Med poglavitnimi cilji projekta so razvoj proizvodnih obratov in pristaniške infrastrukture na severnem Jadranu, sodelovanje, prenos tehnologij in spodbujanje novih podjetniških aktivnosti na področju ohranjanja in restavriranja kulturne dediščine. Projekt ponovnega odkrivanja in vrednotenja ljudske pomorske kulture se izvaja v zgodovinskem in znanstvenem okviru, s pripravo čezmejnih študij, publikacij ter organizacijo dogodkov in kulturnih prireditev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: julij 2004
 • Odobreni strošek: 134.600,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017