projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Posodobitev infrastrukture na terminalu Fernetiči v skladu z novimi carinskimi predpisi in posebno pozornostjo na izgradnji logističnega terminala Fernetiči–Sežana ob vstopu Slovenije v EU (dodatna dela)

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAFVG441337
 • Koristnik: Intermodalni terminal Trst - Fernetiči
 • Partner:
  BTC Terminal Sežana

 • Opis: Proces funkcionalne preureditve mejnih tovornih terminalov je tesno povezan z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in novimi predpisi s carinskega področja. Namen projekta je zgraditi logistično platformo Fernetiči-Sežana, skupno slovensko-italijansko ploščad z ustrezno povezanim uvoznim in izvoznim delom, katerih namen je bistveno skrajšati trajanje carinskih postopkov. S tehničnega vidika je ukrep sestavljen iz dveh delov, in sicer glavnih in dodatnih del. Med dodatna dela sodijo ukrepi za izboljšanje železniške povezave in dostopna rampa za tovornjake, ki je potrebna za intermodalno povezavo med cestnim in železniškim prevozom; nakup dvigala za dvigovanje zabojnikov, ki bo omogočil dvigovanje konteinerjev in tako nadomestil dostopne rampe za prevoz tovornjakov na železniške vagone. Med dodatna dela sodi tudi širitev mehanične delavnice za servisiranje in popravilo lokomotiv s sedanjih 300 na 700 m2.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: avgust 2002
 • Datum konca projekta: december 2004
 • Odobreni strošek: 636.384,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017