projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Projekt za funkcionalno preureditev mejnih tovornih terminalov med Štandrežem in Vrtojbo (glavna dela)

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: AAFVG441080
 • Koristnik: SDAG S.p.A. (Gorizia)
 • Partner:
  Fersped d.d. (Nova Gorica)
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Proces funkcionalne preureditve mejnih tovornih terminalov je tesno povezan z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo in novimi predpisi s carinskega področja. Projekt predstavlja odgovor na novonastalo situacijo, zaradi katere se predvideva sprememba in prekvalifikacija mejnih terminalov Štandrež in Vrtojba ter vzpostavitev tehničnih in strukturnih povezav med sosednjima terminaloma na italijanski in slovenski strani. Tako bo nastal napreden logistični terminal, ki bo odgovarjal povpraševanju mednarodnega prometa vzdolž 5. koridorja. S tehničnega vidika je ukrep sestavljen iz dveh delov, in sicer glavnih in dodatnih del. Glavna dela obsegajo: izgradnjo železniške povezave med Gorico in Vrtojbo ter izgradnjo ploščadi za pretovor med železniškim in cestnim prometom, izgradnjo dvojne povezave vzporedno z železniškimi tiri med Gorico in Novo Gorico na odseku Gorica - Vrtojba, izgradnjo podporne postaje za natovarjanje in raztovarjanje vozil s tremi vzporednimi železniški liniji in opremljene s samostojnim kontrolnim sistemom kretnic. Tira ob strani cestnega terminala sta zgrajena pod nivojem ceste, tako da lahko v nadvozu cestni promet nemoteno poteka.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: december 2004
 • Odobreni strošek: 1.458.380,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017