projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: 1001 KAL – 1001 zgodba o življenju

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BASLO111396
 • Koristnik: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Nova Gorica)
 • Partner:
  Športno in kulturno društvo Gozdarske straže Furlanije Julijske krajine - Varuhi kalov in mokrišč
  Center za kartografijo favne in flore (Ljubljana)
  Občina Monrupino - Repentabor
  Občina Sgonico - Zgonik
  Razvojni center - Zavod za razvoj podeželja (Divača)
  Razvojno društvo "Pliska" (Dutovlje)

 • Opis: Namen projekta je ohraniti in izboljšati stanje vrste kalov na Krasu, istočasno pa ohraniti populacijo dvoživk, ki spadajo med najbolj ogrožene vrste v Evropi. Z izjemo človeške ribice, ki živi v podzemlju, so se dvoživke na Krasu ohranile samo zahvaljujoč mreži vodnih biotopov (kalov), ki pa postopoma izginjajo in se tako zaradi različnih človeških dejavnosti spreminja njihov naravni habitat. Najbolj ogroženi živalski vrsti sta veliki pupek in hribski urh. V okviru projekta so bili izvedeni ukrepi obnove kalov, s čimer se je izboljšalo stanje okolja in posledično tudi okrepila populacija dvoživk. Na ta način se ovrednoti tudi kulturna dediščina povezana s kali. V okviru ukrepov in aktivnosti obveščanja in osveščanja javnosti so bili v obnovo in varovanje kalov vključeni tudi lokalni prebivalci na celotnem čezmejnem območju, kar prispeva k izboljšanju varovanja dvoživk na slovenskem in italijanskem delu Krasa. Projekt, v okviru katerega sta bila izvedena popis več kot stopetdesetih kalov skupaj z njihovo predstavitvijo na svetovnem spletu in organizacija promocij na čezmejnem območju, se navezuje na druge projekte INTERREG (“Spoznaj Kras - Zgonik” in “Spoznaj Kras - Repentabor”) ter na projekt z naslovom “Stari kal”. V zadnji fazi projekta je predvidena otvoritev obnovljenih kalov, kar bo prispevalo k večji prepoznavnosti okolja in okrepitvi turistične privlačnosti območja.
 • Spletna stran projekta: http://1001kal.kras-carso.com/index.php

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 297.642,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017