projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: PALPIS - Čezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111417 AASLO111417
 • Koristnik: Naravni regijski park "Prealpi Giulie"
 • Partner:
  CARTESIO - Medoddelčni center za raziskave, razvoj in izobraževanje na področju kartografije, telemetrije in prostorskih informacijskih sistemov - Univerza v Vidmu
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  Občina Bovec
  Občina Kobarid
  Javni zavod Triglavski narodni park

 • Opis: V okviru projekta gre za pripravo skupnega načrta za varovanje in gospodarjenje s čezmejnim območjem, v katerega, na italijanski strani, spadata Naravni park Julijskih Predalp in posebno varstevno območje severnih Julijskih Predalp, na slovenski pa Triglavski narodni park, območja Natura 2000 in Unescova območja MAB (Man and Biosphere) v občinah Bovec in Kobarid. Za pripravo načrta, ki je nepogrešljiv za usklajevanje odnosov med naravo in človekovega vpliva nanjo, je v okviru projekta ustanovljena stalna skupna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki obeh vodstev parkov ter drugih sodelujočih partnerjev. Pri pripravi dokumenta aktivno sodelujejo tudi lokalne skupnosti in prebivalci, in sicer tako da na forumih predstavljajo svoja mnenja, predloge in pomisleke v zvezi z vsebinami dokumenta. Pri projektu gre za določitev skupne, čezmejne oblike gospodarjenja s tem območjem, ki ga zaznamuje visoka okoljska vrednost ter se tako poudari trajnostni razvoj in prepreči izseljevanje. Namen projekta je prispevati k boljšemu poznavanju naravne, krajinske, kulturne in družbeno-gospodarske vrednosti območja, izboljšati medsebojno poznavanje partnerjev prek izmenjave izkušenj ter okrepiti občutek pripadnosti lokalni skupnosti.
 • Spletna stran projekta: http://www.palpis.org

 • Datum pričetka projekta: november 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 237.120,82 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017